Productization of a delivery project of an ERP system - from a one-time-only project to a repeatable service product

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s. + liitt.
Series
Abstract
Tutkimus tehtiin kirjallisuus- ja tapaustutkimuksena Lean System -toiminnanohjausjärjestelmää kehittävän, myyvän ja toimittavan Tieto Teollisuus Dialogos-Teamin toiminnan kehittämiseen liittyen. Tutkimusongelmana oli toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin onnistumisen kannalta keskeisten tekijöiden tunnistaminen sekä sen selvittäminen, miten näitä ominaisuuksia sisältävä toimitusprojekti voitaisiin tuotteistaa. Tutkimuksessa päädyttiin seuraavien valmisohjelmistotoimituksen onnistumisen kannalta keskeisten tekijöiden nimeämiseen: Projektin hahmottaminen kokonaisuutena, Asiakkaan tukeminen, Systemaattinen ja kuvattu toimintatapa, Riittävä, oikein ajoitettu ja toteutettu koulutus, Johdon näkyvä ja aktiivinen tuki, Tiedot uuteen järjestelmään nopeasti. Keskeinen menestystekijöihin liittyvä johtopäätös oli, että menestystekijöistä jokainen liittyy tavalla tai toisella asiakasyritykseen. Järjestelmä voidaan saada nopeasti ja sujuvasti käyttöön vain, mikäli asiakasyritys onnistuu omissa projektiin liittyvissä tehtävissään. Asiakkaan rooli projektin onnistumisen kannalta korostuu erityisesti valmisohjelmistotoimituksissa, joissa projektin työmäärällinen painopiste on ohjelmointityön vähäisyydestä johtuen siirtynyt räätäliprojekteihin verrattuna kohti asiakasta. Tutkimuksessa päädyttiin valitsemaan toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin tuotteistamismenetelmäksi projektin mallintaminen prosessiksi. Tuotteistamiseen soveltuvuuden lisäksi keskeinen tuotteistamismenetelmän valintakriteeri oli se, että valittavan menetelmän oli oltava sopusoinnussa tutkimuksessa esiin tulleiden toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin menestystekijöiden kanssa. Valittua menetelmää kokeiltiin mallintamalla joitakin esimerkkiprosesseja. Tehdyt havainnot tukevat prosessiajattelun soveltuvuutta toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin tuotteistamismenetelmäksi. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että prosessiajattelu soveltuisi yleisemminkin palvelu- yms. aineettomien tuotteiden tuotteistamismenetelmäksi.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Granskog, Bodil
Keywords
productization, tuotteistaminen, process management, prosessijohtaminen, project operations, projektitoiminta, ERP systems, toiminnanohjausjärjestelmät
Other note
Citation