Perspectives on Production Adjustments in the Paper Industry

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorGädda, Lars
dc.contributor.authorKolkka, Antti
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorEloranta, Eero
dc.date.accessioned2020-12-04T14:57:06Z
dc.date.available2020-12-04T14:57:06Z
dc.date.issued2002
dc.description.abstractTutkimuksessa käsitellään heikon kysynnän aikaisia markkinaseisokkeja toimintastrategiana paperiteollisuudessa. Työ käsittelee aihepiiriä kahden tutkimusongelmaan kautta. Ensinnäkin tarkastellaan markkinaseisokkien kykyä estää hintojen romahdukset heikon kysynnän aikana. Lisäksi pohditaan, minkälaisia etuja ja haittoja markkinaseisokeilla on yksittäisen yrityksen toimintastrategiana. Tutkimus rajoittuu lähinnä hieno- ja aikakauslehtipaperisegmentteihin. Tutkimusmenetelminä on käytetty kirjallisuustutkimusta, numeerisen yritys- ja toimialatason aineiston analyysia, haastatteluja sekä paperiteollisuuden ammattilaisille suunnattua survey--kyselyä. Haastattelujen ja tilastojen perusteella heikko paperin kysyntä on yleensä johtanut tuottajien väliseen hintasotaan. Mikrotalousteorian perusteella tähän vaikuttavia tekijöitä ovat olleet lähinnä alan vähäinen keskittyminen, tuotteiden samankaltaisuus sekä kiinteiden kustannusten korkeahko osuus. Paperiteollisuuden toimintatapoja on myös pidetty liian tuotanto-orientoituneina. Lisäksi paperin kysynnän alhainen hintajousto lisää ylitarjonnan hintatasolle ja kannattavuudelle aiheuttamia ongelmia. Tutkimus löytää kuitenkin tukea seisokkien mahdollisuuksiin lieventää hintojen romahduksia jatkossa, erityisesti toimialan lisääntyneen keskittymisen myötä. Mikrotalousteoria ja alan empiiriset tutkimukset, haastattelut ja survey-kysely tukivat tätä näkemystä. Lisäksi paperien hinnat käyttäytyivät 2001 yllättävän vakaasti, heikosta taloustilanteesta ja paperin kysynnästä huolimatta. Yksittäisen yrityksen näkökulmasta markkinaseisokkipolitiikan edut liittyvät lähinnä seisokkien mahdollisuuksiin vaikuttaa markkinahintoihin kysynnän ja tarjonnan mekanismin sekä markkinapsykologian kautta. Hieno- ja aikakauslehtipaperilaatujen asiakaskohtainen räätälöinti myös vaikeuttaa varastotuotantoa. Seisokkipolitiikka voi puolestaan aiheuttaa ongelmia markkinaosuuksien, katteiden ja tärkeiden asiakkaiden menetysten sekä asiakaspalveluvaikeuksien muodossa. Etujen ja haittojen suuruus voi riippua merkittävästi myös yrityksen koosta ja liiketoimintasegmentistä. Työssä esitetään myös erilaisia käytännön suosituksia seisokki politiikan toteuttamiseen.fi
dc.format.extentiii + 125 + liitt. (+9)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/89786
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120448621
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titlePerspectives on Production Adjustments in the Paper Industryen
dc.titleNäkökulmia markkinaseisokkeihin paperiteollisuudessafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_90337
local.aalto.idinssi18586
local.aalto.openaccessno
Files