Perspectives on Production Adjustments in the Paper Industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
iii + 125 + liitt. (+9)
Series
Abstract
Tutkimuksessa käsitellään heikon kysynnän aikaisia markkinaseisokkeja toimintastrategiana paperiteollisuudessa. Työ käsittelee aihepiiriä kahden tutkimusongelmaan kautta. Ensinnäkin tarkastellaan markkinaseisokkien kykyä estää hintojen romahdukset heikon kysynnän aikana. Lisäksi pohditaan, minkälaisia etuja ja haittoja markkinaseisokeilla on yksittäisen yrityksen toimintastrategiana. Tutkimus rajoittuu lähinnä hieno- ja aikakauslehtipaperisegmentteihin. Tutkimusmenetelminä on käytetty kirjallisuustutkimusta, numeerisen yritys- ja toimialatason aineiston analyysia, haastatteluja sekä paperiteollisuuden ammattilaisille suunnattua survey--kyselyä. Haastattelujen ja tilastojen perusteella heikko paperin kysyntä on yleensä johtanut tuottajien väliseen hintasotaan. Mikrotalousteorian perusteella tähän vaikuttavia tekijöitä ovat olleet lähinnä alan vähäinen keskittyminen, tuotteiden samankaltaisuus sekä kiinteiden kustannusten korkeahko osuus. Paperiteollisuuden toimintatapoja on myös pidetty liian tuotanto-orientoituneina. Lisäksi paperin kysynnän alhainen hintajousto lisää ylitarjonnan hintatasolle ja kannattavuudelle aiheuttamia ongelmia. Tutkimus löytää kuitenkin tukea seisokkien mahdollisuuksiin lieventää hintojen romahduksia jatkossa, erityisesti toimialan lisääntyneen keskittymisen myötä. Mikrotalousteoria ja alan empiiriset tutkimukset, haastattelut ja survey-kysely tukivat tätä näkemystä. Lisäksi paperien hinnat käyttäytyivät 2001 yllättävän vakaasti, heikosta taloustilanteesta ja paperin kysynnästä huolimatta. Yksittäisen yrityksen näkökulmasta markkinaseisokkipolitiikan edut liittyvät lähinnä seisokkien mahdollisuuksiin vaikuttaa markkinahintoihin kysynnän ja tarjonnan mekanismin sekä markkinapsykologian kautta. Hieno- ja aikakauslehtipaperilaatujen asiakaskohtainen räätälöinti myös vaikeuttaa varastotuotantoa. Seisokkipolitiikka voi puolestaan aiheuttaa ongelmia markkinaosuuksien, katteiden ja tärkeiden asiakkaiden menetysten sekä asiakaspalveluvaikeuksien muodossa. Etujen ja haittojen suuruus voi riippua merkittävästi myös yrityksen koosta ja liiketoimintasegmentistä. Työssä esitetään myös erilaisia käytännön suosituksia seisokki politiikan toteuttamiseen.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Gädda, Lars
Keywords
Other note
Citation