Minne mieleni. Luontoyhteyden vahvistamisesta valokuvallisin keinoin.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Visual Culture
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
Taiteellisesti painottuneessa opinnäytetyössä (erilaisia näyttelykokonaisuuksia valokuvin, videoin ja installaatioin ja kokonaisuutta tukeva yhteensitova kirjallinen esseemäinen tutkielma) pohditaan käsittelemättömän valokuvan mahdollisuuksia herkkyyden ja hyvinvoinnin lisääjänä ja luontoyhteyden vahvistajana. Työssä käytetyt tutkimusmetodit ovat subjektiivisia, eksploratiivisia ja normatiivisia (ohjaavia). Työssä esitetään, että abstraktimpaan pyrkivän valokuvan kanssa on helpompi päästä syvemmille tasoille mietiskelyssä ja että kuvaa voi hartauskuvan tavoin käyttää keskittymisessä kohti aineettomampia tiloja. Valokuviin on haluttu löytää moninaisuuden osoittavia paikallisia kerrostumia ja kätkeytyvän ja näkyvän rytmillistä leikkiä. Epäselvä alue rinnastuu tyhjyyteen koska ei esitä mitään. Ongelmaksi abstraktimman kuvan kanssa voi muodostua se, että rationaalinen mieli pyrkii selvittämään epäselvät kohdat, jolloin fyysisyydestä pois yrittävä näkymä voi jämähtää sille sijoilleen, kuvan kokijan ehkä tiedostamattomaankin torjuntaan. Linko (1998 ) puhuu uppoutumisen halusta ja toiveesta elämykseen. Esityskonteksti vaikuttaa aina kokemukseen. Taidenäyttelyssä kohdattu ihmetys ja hämmästys sitouttavat, toisin kuin ehkä arkihavainnossa. Työssä peräänkuulutetaan henkisiä arvoja kapitalistismaterialistisen vastapainoksi ja väitetään, että luonnon kunnioittamiseen tarvittavaa herkkyyttä voi harjoittaa kunnioituksen ja keskittyneisyyden kautta. Luonnon samuus havahduttaa ihmisen jumalilluusiostaan kohti täydesti ymmärtävää kokonaisvaltaista kokijaa. Jokaisesta pienimmästä atomista universumiin toistuvat samat perusmuodot vahvistavat sitä ajatusta, että ihminen ei ole erillinen osa kaikkeutta vaan siinä helposti egokeskeisenä tuhoavana voimana vaikuttava tyranni. Ensimmäisessä luvussa puhutaan tutkimusmenetelmistä, toteutuksesta ja lähtökohdista. Taiteilija henkilökohtaisen tason kautta yrittää selventää kokonaiskuvaa tuomalla omat lapsuudenmuistonsa ja kokemuksensa metsästä lukijan tarkasteltavaksi mutta myös kosketuspinnaksi. Toisessa luvussa puhutaan valokuvan ominaisuuksista; sen autenttisuudesta, ominaisuuksista ja tuodaan esille sen mahdollisuuksia hyvinvoinnin välineenä. Kolmannessa luvussa herätellään herkkyyttä ja pohditaan kokemuksen muuttumista elämykseksi. Töiden installoinnin avulla teoksen vastaanottajan toisella tavalla sitouttaa tilaan ja taidekokemukseen. Ruumiillisuus on portti syvemmälle. Neljännessä luvussa metsästetään henkisyyttä ja pohditaan luonnon tilaa. Viidenteen lukuun on tuotu taiteilijan käyttämiä teknisiä toteutuksia tarkasteltavaksi. Kuudes luku on omistettu näyttelydokumentaatiolle. Seitsemäs luku keskittyy analysointiin ja pohdintaan. Kahdeksannessa päästään tulevaisuusvisioiden äärelle.

My thesis is artistically focused eco-philosophically orientated subjective study about awakening the spiritual connectedness, the nature in us and nature therefore as its representant in a photograph. I have organized two solo shows and I have been taking part in group exhibitons with this project. In the written part I present some ideas and opportunities of a natural photo and the elements I have used to create the wanted impact: surreal, etheric and otherworldly components creating a magical moment. I have used a lot of pictures as examples to explain the done actions. I also give a small concern about the ethics in defining a photo, first of all; because so many have asked if and how my photos have been manipulated, and secondly; ’cause I believe that authenticity has a strong role in creating a powerful image. I’m also talking about the state of the environment and how it is crucially important to think ourselves as a part of the whole and find the solutions through observing and listening to the nature and the others. I wish my pictures will also work for the observers as for me: as an inspiration to explore more every day, appreciate what we do have and to honour the present. The key for that is to practise the sensitivity in whole and to find the relations and see the patterns in between the whole. There are secrets to be found around us, which can lead very deep in to the understanding of life and the surroundings. We are here, now, and our actions do effect. To enjoy is to also to respect. I want to bring out and reveal those places and moments of meaning, or a picture becoming such and how it can work as a tool for therapy, meditation, empowering, reminder, as a vision or a locale for a dream.

Min examensarbete är konstnärligt inriktad eko-filosofiskt orienterade subjektiva undersökning om att väcka den andliga samhörighet, naturen i oss och naturen därför som den representant i ett fotografi. Jag har organiserat två solo visar och jag har deltagit i grupp exhibitons med detta projekt. I den skriftliga delen presenterar jag några idéer och möjligheter en naturlig bild och de element som jag har använt för att skapa den önskade effekten: surrealistiska, eterisk och overklig komponenterna skapar ett magiskt ögonblick. Jag har använt en hel del bilder som exempel för att förklara gjort åtgärder. Jag ger också en liten oro över etik i att definiera ett foto, först och främst, eftersom så många har frågat om och hur mina bilder har manipulerats, och för det andra, för jag tror att äkta har en stark roll för att skapa en kraftfull bild . Jag är också talar om tillståndet i miljön och hur det är ytterst viktigt att tänka oss som en del av hela och hitta lösningar genom att observera och lyssna till naturen och de andra. Jag önskar mina bilder även kommer att fungera för observatörerna som för mig: som en inspiration att utforska mer för varje dag, uppskattar det vi gör har och för att hedra den nuvarande. Nyckeln till detta är att öva känsligheten i sin helhet och att hitta relationerna och se de mönster mellan helheten. Det finns hemligheter som finns omkring oss, vilket kan leda djupt in i förståelsen av livet och omgivningen. Vi är här nu, och våra handlingar gör effekt. Att njuta av är att även respektera. Jag vill lyfta fram och avslöja dessa platser och stunder av mening, eller en bild bli så och hur det kan fungera som ett verktyg för terapi, meditation, självbestämmande, påminnelse, som en vision eller en lokal för en dröm.
Description
Supervisor
Euro, Pia
Keywords
Luontoyhteys, Herkkyys, Hyvinvointia valokuvasta, Hartauskuva, Luonnon tila, Ekospiritualismi, Samuusteoria, Abstrahointi, Connection with nature, Sensibility, Wellbeing, Devotional photo, State of the nature, Ecospiritualism, Similarity theory, Abstraction, Samband med naturen, Känslighet, Well being, Hängiven foto, Natur och dess status, Ekospirituellt, Korrelationteori, Abstraktion
Other note
Parts
  • Näyttelyitä aiheeseen liittyen: Minne mieleni (2010), Poimintoja poluiltani (2011), Keskellä ei mitään (2011), MoA'12-näyttelyssä taiteellinen tiivistelmä (2012)
Citation