Interview Methodologies for Addressing Autobiographical Ruptures and (Re)Constructing Life Narratives - A Longitudinal Study Among Prostate Cancer Patients and Their Spouses

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2024-02-17
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
110 + app. 86
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 37/2024
Abstract
Major life changes may cause an autobiographical rupture and the need to work on one's narrative identity. In this dissertation, I developed new interview methodologies to work through an auto-biographical rupture experience and to support the (re)construction of life narratives. Ten newly diagnosed prostate cancer patients, five with their spouses, participated in the study. Each patient/ couple participated in five narrative in-depth interviews during cancer treatment and later in a follow-up interview. The interview series offered the participants several ways to talk about their cancer experience and life, and to re-evaluate and reconstruct what they had previously said. In the Momentary Key Metaphor methodology, the interviewee is asked to describe the illness experience using metaphors and to reflect on their personal meaning. In the follow-up interview, the metaphors are returned to the interviewee for retrospective review. The metaphors provided the participants with a tool to explore, summarize, and reflect on a complex, often contradictory experience at different stages of its development. One key finding was the polyphonic nature of the metaphors. The construction of polyphonic metaphors helped the participants work with emotions, tolerate uncertainty, and deal with different aspects of their experience. The couple context introduced the voice of the spouse and highlighted the mutuality in the couple's dyadic coping process. At the beginning, when uncertainty was high, the spouses used metaphors to create hope. As the patients' agency became stronger, the spouses were able to express their own vulnerability. In the Clip Approach methodology, the interviewee's narration is reflected back through visual artifacts, "the Clips," that allow the interviewee to re-enter their cancer experience and life, and re-construct their narratives concerning them. The Clips returned the narration in a tangible, reconstruable form in the narrator's own voice. They supported participants in developing self-observation and helped them move from the object position of a serious illness to the subject position of an active agent. The construction of a life story through the use of the Clips supported autobiographical reasoning and helped to explore and re-evaluate meanings, build a bridge between the past and the future and embed the cancer experience as part of the participant's life narrative. In the dissertation, I propose a series of interviews as a patient-centered guidance and counseling intervention for cancer care. The methodologies can be used to address and explore autobiographical ruptures in a variety of life-changing situations, and they offer encouraging potential for low-threshold psychosocial support interventions in a range of application areas. They may also provide new tools for existing contexts. The Clip Approach suits environments with time for collaborative work, like psychotherapies. The Momentary Key Metaphor can be used as a dialogic opening even in shorter encounters, for example during medical appointments in a longer treatment relationship.

Suuret elämänmuutokset voivat aiheuttaa omaelämäkerrallisen murroksen ja tarpeen työstää omaa tarinallista identiteettiä. Kehitin väitöskirjassani uusia haastattelumetodologioita omaelämäkerrallisen murroskokemuksen käsittelyyn ja elämäntarinoiden (uudelleen)rakentamiseen. Tutkimukseen osallistui 10 vastadiagnosoitua eturauhassyöpäpotilasta, viisi puolisonsa kanssa. Kukin potilas/pariskunta osallistui viiteen narratiiviseen syvähaastatteluun syöpähoitojen aikana ja myöhemmin seurantahaastatteluun. Haastattelusarja tarjosi osallistujille useita tapoja sanoittaa syöpäkokemusta ja elämää sekä uudelleenarvioida ja -rakentaa aiemmin sanoittamaansa. Momentary Key Metaphor -metodologiassa haastateltavaa pyydetään kuvaamaan sairauskokemusta metaforilla ja pohtimaan metaforien henkilökohtaista merkitystä. Seurantahaastattelussa metaforat palautetaan haastateltavalle uudelleentarkasteluun. Metaforat tarjosivat osallistujille työkalun tutkia, tiivistää ja reflektoida monimutkaista, usein ristiriitaista kokemusta sen eri vaiheissa. Yksi keskeinen löydös oli metaforien moniäänisyys. Moniäänisten metaforien rakentaminen auttoi osallistujia tunnetyöskentelyssä, epävarmuuden sietämisessä ja kokemuksen eri puolien käsittelyssä. Pariskuntakonteksti toi mukaan puolison äänen ja tuo esiin vastavuoroisuuden pariskunnan selviytymisprosessissa. Alussa, kun epävarmuutta oli paljon, puolisot loivat metaforillaan toivoa. Kun potilaiden toimijuus vahvistui, puolisot pystyivät ilmaisemaan oman haavoittuvuutensa. Clip Approach -metodologiassa haastateltavan kerrontaa heijastetaan takaisin visuaalisilla artefakteilla, "tarinalapuilla", joiden avulla haastateltava voi palata syöpäkokemukseen ja elämäntarinaansa ja rakentaa niitä koskevia kertomuksiaan uudelleen. Tarinalaput palauttivat aiemmin kerrotun konkreettisessa, uudelleen jäsenneltävässä muodossa kertojan omalla äänellä. Ne tukivat osallistujien itsehavainnointia ja auttoivat siirtymään vakavan sairauden aiheuttamasta objektipositiosta subjektipositioon aktiiviseksi toimijaksi. Elämäntarinan rakentaminen tarinalapuilla tuki omaelämäkerrallista päättelyä ja auttoi tutkimaan ja uudelleenarvioimaan merkityksiä, rakentamaan siltaa menneen ja tulevan välille ja liittämään syöpäkokemuksen osaksi elämäntarinaa. Ehdotan väitöskirjassa haastattelusarjaa potilaskeskeiseksi ohjaus- ja neuvontainterventioksi syövän hoitoon. Metodologiat soveltuvat omaelämäkerrallisen murroksen käsittelyyn ja tutkimiseen erilaisissa elämänmuutostilanteissa ja tarjoavat rohkaisevia mahdollisuuksia matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen interventioiksi useilla sovellusalueilla. Ne voivat antaa uusia työkaluja myös olemassa oleviin konteksteihin. Clip Approach -metodologia sopii ympäristöihin, joissa yhteistyölle on aikaa, kuten psykoterapioihin. Metaforametodologiaa voidaan käyttää dialogisena avauksena myös lyhyemmissä kohtaamisissa, kuten lääkärin vastaanotolla osana pidempää hoitosuhdetta.
Description
Supervising professor
Vuori, Natalia, Asst. Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Saarinen, Esa, Prof. Emeritus, Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management Science, Finland
Laitila, Aarno, Senior Lecturer, University of Jyväskylä, Finland
Joensuu, Timo, Prof., Docrates Cancer Center, Finland
Keywords
life narrative, illness experience, narrative identity, prostate cancer, patient-centered, spouse, couple, interview, methodology, visual, artifact, metaphor, meaning, self-reflection, dialogic, polyphonic, low-threshold, qualitative, hermeneutic, longitudinal, elämätarina, sairauskokemus, tarinallinen identiteetti, eturauhassyöpä, potilaskeskeinen, puoliso, pariskunta, haastattelu, metodologia, visuaalinen, artefakti, metafora, merkitys, itsehavainnointi, dialoginen, moniäänisyys, matalan kynnyksen tuki, kvalitatiivinen, narratiivinen, hermeneuttinen, pitkittäistutkimus
Other note
Nimiösivun takapuolella on mainittu virheelliset ISBN-tunnukset: ISBN 978-952-64-1688-5 (printed) ISBN 978-952-64-1689-2 (pdf)
Parts
  • [Publication 1]: Talsi, Riikka; Laitila, Aarno; Joensuu, Timo; Saarinen, Esa. Prostate Cancer Metaphors: A Longitudinal Study of the Lived Experience. 21 pages
  • [Publication 2]: Talsi, Riikka; Laitila, Aarno; Joensuu, Timo; Saarinen, Esa. The Dialogue of Metaphors: Couples Building Meaning for a Prostate Cancer Experience. 31 pages
  • [Publication 3]: Talsi, Riikka; Laitila, Aarno; Joensuu, Timo; Saarinen, Esa. (2021). The Clip Approach: A Visual Methodology to Support the (Re)Construction of Life Narratives. Qualitative Health Research, volume 31, issue 4, pages 789–803.
    DOI: 10.1177/1049732320982945 View at publisher
Citation