Hupulla vai ilman? – Modulaarisen malliston matka käyttöliittymän kautta kuluttajalle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83 + 10
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö on tehty start up yritys Minujulle, joka lanseeraa uudenlaisen tuotepalvelukonseptin markkinoille syksyllä 2017. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, voiko Minujun kiertotalouteen perustuva eettinen ja ekologinen, yksilöity tuote- ja palvelumalli tarjota toimivamman ja kuluttajaa paremmin palvelevan vaihtoehdon nykyiselle massatuotannolle. Palvelumalliin kuuluu mm. asiakkaalle suunnattu selainpohjainen käyttöliittymä, jolla lopputuote suunnitellaan ja tilataan. Tutkimuksen painopiste on Minujun käyttöliittymän toiminnallisuudessa, liittymässä tapahtuvan tuotteen suunnitteluprosessissa sekä tilauksen tekemisen toimivuudessa. Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat kirjallisuuskatsaus sekä kolmivaiheinen fokusryhmähaastattelu. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi kestävään kehitykseen perustuvia suunnittelu- ja palvelumalleja, joiden on nähty rohkaisevan kuluttajia kestävämpään kulutukseen sekä samalla pidentävän tuotteen elinkaarta. Haastatteluiden ja käyttäjäkokemuksen avulla haetaan vastauksia siihen, miten Minujun tuotepalvelumallin menestymismahdollisuudet voidaan optimoida markkinoilla. Lisäksi tarkastellaan, miten Minujun tulevaa toimintaa voisi kehittää mahdollisimman asiakaslähtöiseksi, toimivaksi, kysyntää vastaavaksi sekä minkälainen käyttöliittymä toimii Minujun kuluttajalle parhaiten. Tutkimuksessa voitiin havaita, että perinteinen toimintamalli ei palvele kuluttajaa tai huomioi kuluttajan yksilöllisiä tarpeita riittävästi. Lisäksi todettiin, erityisesti lastenvaatteiden osalta, että nykyinen hankintaprosessi johtaa helposti turhiin ostopäätöksiin. Kuluttajat kaipaavat uudenlaisia hankintatapoja. Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden perusteella voitiin myös havaita, että kuluttajan osallistumisella suunnitteluprosessiin on suuri merkitys tuotetyytyväisyyteen ja sitä kautta myös tuotteen pidempään käyttöikään. Tutkimuksen avulla saatiin uutta tietoa nykyisen ostoprosessin suurimmista ongelmakohdista sekä Minujun käyttöliittymän toimivuudesta. Lisäksi haastatteluissa syntyi paljon ideoita ja materiaalia tuotepalvelumallin jatkokehittelyyn, tuotemuotoiluun sekä verkkokaupan toiminnallisuuden ja sisällön kehittämiseen.

This Thesis research is done for Minuju, a start-up company that is to launch a new, non-traditional product-service concept in September 2017. The purpose of this research is to examine whether Minuju’s ethical, ecological and personalized product-service concept that is based on circular economy, can offer a better and a more customer-centric option for mass production. An integral part of Minuju’s service concept is the consumer-centric, browser-based user interface that plays a pivotal role in designing and ordering the end product. This research focuses on the functionality of the browser-based user interface, the consumer-led product design process that takes place in the browser-based user interface, and the product ordering approach. The research methods used in this Thesis are literature review and a three-stage focus group interview. The literature review focuses on the design and service models that are based on sustainable development and proven to encourage consumers to sustainable consumption and to extend the product life cycle. With the focus group interviews and user experience the research identifies how the success opportunities of the Minuju product-service model can be optimized for the commercial market. Furthermore, the research analyzes how Minuju’s operations could be developed to be even more consumer-centric and driven by consumer needs. Additionally, this research examines the type of user interface that works best for Minuju’s customers. The research concludes that the traditional operating model does not serve consumers and does not address enough consumers’ individual needs. Additionally, it was proven, particularly when it comes to children’s clothing that the current purchase process easily leads to unnecessary purchases. Consumers long for new ways to purchase. Based on the literature review and the focus group interviews it was identified that by engaging consumer into the product design process, their product satisfaction was significantly higher and it resulted in longer product usage and in longer product life. This research resulted in new insights of the challenges in the current purchase process and of Minuju’s user interface functionality. Additionally, the focus group interviews gave a number of new ideas and insights to further develop the product-service model, the product design as well as the usability and the content development of the online store.
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Niinimäki, Kirsi
Ilén, Elina
Keywords
tuotepalvelujärjestelmä, tuotepalvelumalli, vaateen elinkaari, kestävä kulutus, osallistava suunnittelu, modulaarisuus, tuotteen konfigurointi
Other note
Citation