Four stories of superwomen - Manifestation of feminine characteristics in successful leading of animation productions

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Abstract
This thesis gives a perspective of what it takes to lead animation productions through the perspective of four female leaders. My research questions were in the areas of feminine characteristics, if and how they are used in leading animation productions and whether or not they are successful. Additionally I researched how they became the leaders they are today. I drew from existing literature on gender theories and various leadership theories such as transformational leadership, contingency theory, relational leadership theory, authentic leadership theory and included chapters of ethics and morals in leadership. Because I wanted to emphasise the importance of the women’s experiences in leadership research, I chose narrative research as qualitative research method. I interviewed four female leaders from animation industry using the narrative interview alongside semi-structured interview questions. As a conclusion I found that there were two main areas rising from the interviews: what constitutes a good leader and the female characteristics in leading animation productions. Ability to balance between being tough and malleable, ego management and practice of ethics were the main characteristics of a good leader. The feminine characteristics in animation productions were nurturing, caring, couching and empathy. The women would also mention the flipside of nurturing and caring that can lead to being too emotionally attached.

Tämä opinnäytetyö antaa näkymää animaatiotuotantojen johtamiseen neljän naisjohtajan näkökulmasta. Opinnäytteessäni tutkin naisellisia ominaisuuksia, niiden ilmentymistä ja käyttöä animaatiotuotantojen johtamisessa. Lisäksi tutkin, miten naiset ovat kehittyneet kaltaisikseen johtajiksi. Teoriassani käytin muun muassa sukupuoliteoriaan liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia, muutosjohtamista, autenttista johtajuutta, eettistä johtamista sekä moraalista älykkyyttä johtajuudessa. Päätin käyttää narratiivista haastattelutapaa laadullisena tutkimusmenetelmänä korostaakseni naisten kokemuksia johtamisen tutkimisessa. Haastattelin neljää naispuolista johtajaa animaatioalalta yhdistäen puolistrukturoitua sekä narratiivista haastattelumenetelmää. Johtopäätöksissäni nousivat kaksi pääaluetta haastattelujeni tuloksena; millainen on hyvä johtaja sekä naiselliset ominaisuudet animaatiotuotantojen johtamisessa. Kyky tasapainoilla tiukkuuden ja joustavuuden välillä, egon hallinta ja käytännön etiikka olivat tärkeimmät ominaisuudet hyvällä johtajalla. Naisellisia ominaisuuksia animaatiotuotantojen johtamisessa olivat huolehtivaisuus, hoivaaminen, valmentaminen ja empatia. Haastattelemani naiset myös mainitsivat hoivaamisen ja huolehtivaisuuden kääntöpuolen; liialliseen emotionaaliseen kiintymykseen.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Thesis advisor
Rajanti, Taina
Keywords
animation, leadership, creative management, ethics
Other note
Citation