Engaging visitors through exhibition design

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Luoto
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Product and Spatial Design
Language
en
Pages
83
Series
Abstract
This thesis is about engaging visitors through exhibition design. The thesis consists of two parts; the first part is a research and the second part is a case study. Firstly, in the research part I examine the topic of engaging visitors in exhibitions and highlight the role of the exhibition designer. I also discuss the fields of exhibitions and exhibition design in general. Additionally, I re-search the importance of experience, interaction and storytelling in exhibition design context. Secondly, the case study focuses on how to engage exhibition visitors in IT environment. The case study is an exhibition design project for the Department of Computer Science at Aalto University. The exhibition design was a collaboration project between my own Department of Design and the Department of Computer Science. The project assignment that I received, was to design a permanent museum exhibition. The idea was to display old computers and devices which were at that time hidden in the storage. The end result of the project was the design and the implementation of Evolution of Computers exhibition. Through this project I want to examine how to engage visitors and how to display and transmit information through experience. The aim of the study is to find out how exhibition design, information display media and interaction effects on the experience of exhibition visits. I chose the topic of exhibition design according to my personal interest and experience. I focus on how to engage visitors, because the main purpose of exhibitions is to influence visitors, to raise ideas and imagination. An exhibition has no meaning without the audience.

Tämän maisterin opinnäytetyön aihe on kävijöiden kiinnostuksen herättäminen näyttelysuunnittelun avulla. Opinnäyte koostuu kahdesta osasta; ensimmäinen osa on tutkimus ja toinen osa on tapaustutkimus. Ensinnäkin tutkimusosassa tarkastelen kävijöiden mielenkiinnon herättämistä ja osallistamista näyttelysuunnittelussa sekä korostan näyttelysuunnittelijan roolia. Pohdin myös näyttelyiden sekä näyttelysuunnittelun kenttiä yleisellä tasolla. Lisäksi tutkin kokemuksellisuuden, vuorovaikutuksen sekä tarinankerronnan tärkeyttä näyttelysuunnittelun kontekstissa. Toisekseen tapaustutkimus keskittyy siihen, miten kävijöiden mielenkiinto herätetään tietoteknisessä ympäristössä. Tapaustutkimus on näyttelysuunnitteluprojekti, joka on suunniteltu Tietotekniikan laitokselle Aalto-yliopistossa. Näyttelysuunnittelu oli yhteistyöprojekti Muotoilun laitokseni sekä Tietotekniikan laitoksen välillä. Vastaanottamassani projektitehtävässä oli tarkoitus suunnitella pysyvä museonäyttely. Ideana oli laittaa näytille vanhoja tietokoneita ja tutkimuslaitteita, jotka tuolloin olivat varastossa piilossa. Projektin lopputulos oli Evolution of Computers näyttelyn suunnitelma sekä toteutus. Tämän projektin avulla haluan tutkia, kuinka kävijöiden kiinnostus herätetään sekä kuinka tietoa esitetään ja välitetään kokemuksellisuuden avulla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka näyttelysuunnittelu, tiedon esittelytapa sekä vuorovaikutus vaikuttavat näyttelykokemukseen. Valitsin näyttelysuunnittelun aiheekseni henkilökohtaisen kiinnostuksen sekä kokemuksen perusteella. Keskityn kävijöiden kiinnostuksen herättämiseen sekä osallistamiseen, koska näyttelyiden tärkein tavoite on kävijöihin vaikuttaminen, ajatusten sekä mielikuvituksen herättäminen. Näyttelyllä ei ole tarkoitusta ilman yleisöä.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Rodriguez, Marco
Keywords
exhibition design, interior design, engaging, visitor, museum, experience, interaction
Other note
Citation