Liukosellukuitujen tutkimukseen liittyvän prosessilaitteen suunnittelu ja valmistus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-05-16
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
80+1
Series
Abstract
Väestönkasvu ja teollistumien lisäävät kulutushyödykkeiden kysyntää merkittävästi lä-hitulevaisuudessa. Muutokset heijastuvat myös tekstiilikuitujen kulutukseen ja niiden ekologisille valmistustavoille on kasvava kysyntä. Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu ja Helsingin yliopisto ovat kehittäneet uuden Ioncell-F -menetelmän (ionic liquid-base cellulosic textile fibers) tekstiilikuitujen valmistukseen. Kemian tekniikan korkeakoulun Puunjalostustekniikan laitos tutkii Ioncell-kuitujen valmistusmenetelmää. Tutkimuksen tavoitteena on saattaa uusi aikaisempaa ekologisempi tekstiilikuitujen valmistusmenetelmä teolliseen mittakaavaan. Tutkimuksen tavoite asetti tarpeen parantaa tutkimuksessa käytettävää tuotantolinjastoa. Tuotantoprosessiin kuuluvan sekoitinlaitteen mekaaniset suoritusarvot oli todettu tutkimustyön näkökulmasta riittämättömiksi ja laitteen käytettävyydessä oli havaittu parannettavia kohteita. Oleellisimpana kehityskohteena oli eräkoon kasvattaminen. Tässä diplomityössä suunniteltiin ja valmistettiin prosessilaite, jolla sekoitetaan liuko-sellumassaa korkeassa alipaineessa ja lämpötilassa. Työ jakautui neljään osatehtävään; suunnittelu, valmistus, sekä laitteen testaus ja käyttöönotto. Diplomityön tuloksena toimeksiantajalle luovutettiin vaatimusmäärittelyn mukainen sekoitinlaite. Uuden laitteen todettiin soveltuvan kyseiseen tutkimustyöhön ja parantaneen tutkimuksessa käytettävän tuotantolinjaston toimintaa.

Population growth and industrialization will increase the demand for consumer goods significantly in the near future. The changes are also reflected in the consumption of textile fibers and there has been an increasing demand for their ecological manufacturing methods. Aalto University School of Chemical Technology and the University of Helsinki have developed a new method, Ioncell-F, (ionic liquid-base cellulosic textile fibers) for the manufacturing of textile fibers. Currently, the Department of Forest Products Technology examines the manufacturing method of Ioncell fibers. The aim is to bring a new, more ecological textile fiber manufacturing process to industrial scale. This encourages im¬proving the production line used in the study. The performance of a mixing apparatus used in fiber production process has been found to be inadequate from the perspective of research. Usability of the current apparatus was lacking. An essential development target was to increase the batch size produced with the mixing apparatus and improve its usability. The aim of this thesis was to design and manufacture a process apparatus that mixes dissolved cellulose in high vacuum and temperature. The work was divided to the following sub-tasks; designing, manufacturing, testing and ramp-up of the device. As a final result of the thesis, a process apparatus was handed over to the research team. The new device was found to be suitable for research activities and was successfully integrated to the Ioncell-F production line, improving its functionality.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Hummel, Michael
Keywords
ioncell-F, prosessilaite, prototyyppi, tyhjiötekniikka
Other note
Citation