IPO underpricing and long-term performance in the US stock market

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Finance
Language
en
Pages
59 + 5
Series
Abstract
The purpose of this paper is to examine the phenomena of IPO underpricing and long-term underperformance on the NYSE and Nasdaq stock exchange between 2003-2019. Hence, the study focuses on the post-tech bubble era, and further compares the periods before, during, and after the global financial crisis. These two well-known anomalies have been widely documented, yet companies listed on the US market in the 21st century have received little attention. The study reveals a positive initial market-adjusted return of 14.8% for the data, but cannot find any statistically significant under or overperformance over the first three years of trading, when initial returns are excluded. The level of underpricing of the 1811 IPOs also remains relatively stable throughout the sample period, although some significant growth can be observed since 2017, when average initial returns began to rise to new highs, thus raising a question of a potential stock market bubble. IPOs that were executed during the financial crisis, instead, show no evidence of higher first-day trading returns with mean underpricing level of 12.4%. These results of IPO underpricing are consistent with previous literature, but the changing market environment should be taken into account when drawing conclusions, as high-technology and venture-capital backed companies, namely startups, embody continuously larger shares of all IPOs. Long-term performance is studied with two common methodologies, cumulative abnormal return (CAR) and buy-and-hold abnormal return (BHAR). In addition, both equally-weighted and value-weighted portfolios are constructed for robustness purposes. Nonetheless, the 1461 IPOs in 2003-2016 show no evidence of underperformance, and companies listed in 2007-2009 even outperformed the market index, S&P 500. These results strongly conflict with previous literature, where the long-term underperformance is widely accepted as a persistent anomaly in IPO markets. However, the phenomenon appears to be disappearing from the US stock markets, yet further research is needed to find the causes.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lyhyen aikavälin alihinnoittelun ja pitkän aikavälin alisuoriutumisen ilmiöitä NYSE ja Nasdaq pörsseissä vuosien 2003-2019 välillä. Tutkimus keskittyy siis teknologiakuplan jälkeiseen aikaan, ja vertailee lisäksi ajanjaksoja ennen globaalia finanssikriisiä, sen aikana ja sen jälkeen. Nämä kaksi hyvin tunnettua anomaliaa on dokumentoitu laajalti, mutta 2000-luvulla USA:n markkinoille listautuneet yritykset ovat saaneet osakseen vain vähän huomiota. Tutkimus osoittaa datalle positiivisen 14.8% markkinakorjatun alkutuoton, muttei löydä tilastollisesti merkitsevää ali- tai ylisuoriutumista kolmen ensimmäisen kaupankäyntivuoden aikana, kun alkutuotot jätetään pois. 1811 pörssilistautumisen alihinnoittelun taso säilyy myös suhteellisen vakaana koko otosjakson ajan, joskin merkittävää kasvua voidaan havaita vuodesta 2017 alkaen, jolloin keskimääräiset alkutuotot alkoivat nousta uusiin korkeuksiin, jättäen näin ilmoille kysymyksen mahdollisesta osakemarkkinakuplasta. Finanssikriisin aikana toteutetut listautumisannit eivät sen sijaan osoita mitään todisteita korkeammista ensimmäisen kaupankäyntipäivän tuotoista keskimääräisellä 12.4% alihinnoittelutasollaan. Nämä listautumisantien alihinnoittelun tulokset ovat johdonmukaisia aikaisemman kirjallisuuden kanssa, mutta muuttuva markkinaympäristö tulisi ottaa huomioon johtopäätöksiä tehdessä, kun korkean teknologian ja venture capital-tuetut yritykset, nimittäin startupit, edustavat jatkuvasti suurempaa osuutta kaikista pörssilistautumisista. Pitkän aikavälin tuottoa tutkitaan kahdella yleisellä menetelmällä, kumulatiivisella abnormaalilla tuotolla (CAR) ja osta-ja-pidä abnormaalilla tuotolla (BHAR). Lisäksi sekä tasapainotetut että arvopainotetut portfoliot on rakennettu tuloksien luotettavuuden tarkistamiseksi. Yhtä kaikki, 1461 listautumisantia vuosien 2003-2016 aikana ei osoita minkäänlaista näyttöä alisuoriutumisesta, ja vuosien 2007-2009 aikana listautuneet yritykset jopa suoriutuvat paremmin kuin markkinaindeksi S&P 500. Nämä tulokset ovat vahvasti ristiriidassa aiemman kirjallisuuden kanssa, jossa pitkän aikavälin alisuoriutuminen on laajasti hyväksytty jatkuvana poikkeamana IPO-markkinoilla. Ilmiö vaikuttaa kuitenkin olevan katoamassa Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta, mutta vaatii vielä lisätutkimuksia syiden löytämiseksi.
Description
Thesis advisor
Suominen, Matti
Keywords
initial public offering, IPO, underpricing, initial return, long-term performance
Other note
Citation