Minä ja rouva Snellman - Toisia ensivaikutelmia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Siimes
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyöni kohdistaa huomionsa yksilön itsestään ja todellisuudesta tehtyihin tarinallisiin tulkintoihin. Niiden avulla tarkastelen esimerkiksi identiteetin kehitysprosessia ja elämäntarinan suhdetta kulttuurissa esitettyihin normatiivisiin mallitarinoihin, sekä etsin vastauksia eettisesti kestävää taidekasvatusta koskeviin kysymyksiin. Opinnäytetyöni on fenomenologis-narratiivinen tutkielma, jossa ennakkokäsityksiäni ja kokemustani peilaava tekijä on kandidaatin tutkielmassani syntynyt, taiteellisen ajattelun värittämä ja tunnekokemuksilla kommunikoiva kertomus henkisyyden kokemuksesta. Tutkielmani on kokemuksellinen jatkumo, jossa perustason muodostaa itselleni luontainen tapa ymmärtää tutkimuskohde, johon toisella tasolla tapahtuva itse tutkimus kohdistuu. Tutkielmassani kertomus ja kertomuksellisuus on myös tutkimisen tapa. Opinnäytetyöni on kerronnallinen prosessi, jossa pidän omaa kokemustani tärkeänä tutkimuksen perustana, mutta jota rinnastamalla toisen tarinoituun kokemukseen - Anja Snellmanin kaunokirjalliseen teokseen Antautuminen (2015) - pyrin tuottamaan ennakkoon tiedostamattomia ja aiemmista tulkinnoista poikkeavaa tietoa. Pyrkimykseni laajentaa perspektiiviä kokemukseeni perustuu opinnäytteessäni tulkintoihin, jotka syntyvät merkityksellisessä vuorovaikutuksessa yhdessä toisen kokemuksen ja lähdeaineistojen kanssa. Tavoitteeni ymmärtää paremmin omaa henkisyydeksi nimeämääni kokemusta johtaa minut kohtamaan merkitysperspektiivieni toiseuden itsen ja toisen välillä, ja myös sen, mikä kohtaamisessa laajentuneessa perspektiivissä on erilaisuutta suhteessa itseeni. Prosessissa oivallan, että lukemattomat tavat ymmärtää ja suhteutua vaatii kykyä nähdä, että juurikin erilaisuuden kautta opimme tuntemaan itsemme ja merkityksemme maailmassa. Opinnäytteeni nimi jo itsessään kuvaa jännitettä, jota erilaisten tilanteiden hahmottaminen ja niihin sopeutuminen synnyttää: tunnetta, joka toisaalla määrittää tietoiseksi tulemisen ja laajenevan perspektiivin prosessia ja yhtäällä yksilön ja toisen kohtaamisessa esille tulevia - ei vaan toisistaan - mutta myös itsessään hyvinkin hajanaisia ja monimuotoisia olemisen tapoja ja perspektiivejä elämään.

This Master’s Thesis focuses its observation on the narrative interpretations of oneself and reality, through which the researcher views the relation between individuation and normative social influence and seeks answers to the questions about ethically sustainable Art Education. This is a phenomenological narrative research in which the researcher mirrors his prejudice and experiences thru an artistically and emotionally communicative story, originally composed for the Bachelor’s Thesis of the selfsame researcher. The thesis is a continuum wherein the basis is constructed by the researcher’s intuitive ways of understanding the subject, and on which the actual study focuses at. The thesis does not only study the narrative interpretations but also makes one. The study is a narrative process, where the researcher’s story gets paralleled and reflected by another narrated experience - Antautuminen, a fiction book by Anja Snellman (2015) - to bring forth unconscious knowledge and new interpretations to challenge the old ones. The researcher’s aspiration to expand his perspective generates from the interpretations that come to exist in the meaningful and revealing interaction between the other experience and the sources of the study. The researcher’s aim of better understanding his spiritual experience leads him not only to encounter the otherness of the perspectives and their meanings between himself and the other, but also the otherness between the interacted perspective and the perspective of his own. In the process the researcher becomes aware of the innumerable ways to understand and to relate to one another and, therefore, the capacity it requires to perceive that the otherness, as a matter of fact, is the way to know oneself and one’s importance in life. The name of the thesis, per se, pictures the tension that perceiving and integrating actually implies: the feeling that, on the one hand, defines the process of becoming aware and expanding one’s perspective, and on the other hand, describes the episodic and diverse ways and the views amongst - not only with the other people - but the life in itself.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
fenomenologia, kerronnallinen tutkimus, henkisyys, toiseus, terapeuttinen eetos
Other note
Citation