Batch and data integrations combined with service oriented architecture

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
T-86
Degree programme
Language
en
Pages
(8) + 76
Series
Abstract
The general purpose of integration is to share data, services, and business processes between connected applications and data sources, both inside one enterprise and between two or more separate enterprises. Several different kinds of integration approaches have been used in the course of time and during last decade, Service Oriented Architecture (SOA), together with Business Process Integration (BPI), has become the most discussed architectural approach. Even though we have seen lot of superlatives and hype around SOA approach, it is still admittedly offering some great features for integration purposes, for example reusability and platform independency. Traditionally, enterprises have been integrating data between applications through batch and data type of integrations. These integration approaches are usually used to integrate large junks of data in non-real time mode. Both of these approaches also resemble each other, but whereas the batch integration can be defined as more like a way of executing integrations, the data integration refers more to a way of integrate application and data sources together. This thesis concentrates on how these integration approaches can be combined and used together with SOA, and additionally together with BPI. Combining batch and data integrations with SOA in practise will often require data masses to be divided into smaller and easier manageable messages, because SOA and BPJ architectures are both based on messaging. Dividing data masses into messages forces us to consider non-functional requirements more accurately and more carefully. To ease processing of an individual message the data has to be divided, however, this will generate some new requirements when it comes to data integrity and monitoring data deliverance across an application infrastructure. In the case study, the findings of the literature review will be reflected to the case in concern and these findings are considered from the viewpoint of Case Company. In addition, business area specific requirements and standards will be discussed, as well as how they contribute to Case Company's integration environment. This thesis reveals that there is no common and single truth for combining batch and data integrations with SOA. On a higher level, there is still a need for the data integration alongside with point-to-point, SOA and BPI integrations, which will be highlighted on Case Company's integration architecture related case study. Equally, on a lower level, there is still a need for the batch integration to exist alongside with real-time, near real-time and long-term process integrations.

Integraation tarkoituksena on jakaa dataa, palveluita sekä liiketoimintaprosesseja sovellusten ja data lähteiden kesken yritysten sisällä ja niiden välillä. Ajan kuluessa saatavilla on ollut useita erilaisia integraatioarkkitehtuureja. Viimeisen vuosikymmenen aikana palvelukeskeisestä arkkitehtuurista (Service Oriented Architecture, SOA), yhdessä liiketoimintaprosessi-integraation (Business Process lntegration, BPI) kanssa, on tullut puhutuin integraatioarkkitehtuuri. Sen ympärillä on ollut runsaasti superlatiiveja ja ylimainontaa. Silti SOA tarjoaa käyttökelpoisia ominaisuuksia integraation tarpeisiin kuten uudelleenkäytettävyyttä sekä alustariippumattomuutta. Perinteisesti yritykset ovat integroineet tietoa järjestelmien välillä eräajo- sekä dataintegraatioilla. Niitä molempia on usein käytetty suurten datamäärien ei-reaaliaikaiseen integroimiseen. Nämä kaksi integraatiota muistuttavat toisiaan, mutta siinä missä eräajointegraatio ilmentää enemmän integraation suorittamistapaa, dataintegraation tarkoittaa tapaa integroida järjestelmät ja datalähteet keskenään. Tämän lopputyö keskittyy siihen, kuinka nämä integraatiot voidaan yhdistää osaksi palvelupohjaista integraatiota, sekä lisäksi osaksi liiketoimintaprosessipohjaista integraatiota. Yhdistettäessä eräajo- ja dataintegraatioita osaksi palvelukeskeistä arkkitehtuuria syntyy tarve hajottaa isot datamassat pienemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi sanomiksi, koska palvelu- ja prosessipohjaiset integraatiot perustuvat sanomien käsittelyyn. Samalla tulee kiinnittää erityistä huomiota ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Yksittäisen viestin käsittely on usein helpompaa kuin suuren data massan, mutta useiden yksittäisten viestien käsittely tuo mukanaan muita haasteita, kuten integriteetinhallinnan sekä siirrettävän tiedon monitoroinnin sovellusinfrastruktuurissa. Tapaustutkimus peilaa kirjallisuustutkimuksen löydöksiä itseensä ja pohtii näitä löydöksiä nimenomaan integraation näkökulmasta. Samoin nostetaan esiin muutamia kyseiselle liiketoiminnalle keskeisiä vaatimuksia ja pohditaan niiden vaikutuksia Luottokunnan integraatioympäristöön. Lopputyö tuo esiin, että ei ole olemassa vain yhtä yhteistä totuutta siitä, kuinka eräajo- ja dataintegraatiot tulisi yhdistää osaksi palvelukeskeistä arkkitehtuuria. Kuten Luottokunnan integraatioarkkitehtuuri määrittelee, korkeammalla tasolla on edelleen tarvetta tiedon integroimiselle palvelu- ja prosessi-integraatioiden rinnalla. Yhtälailla alemmalla tasolla, reaaliaikaisten, lähes reaaliaikaisten sekä pitkäkestoisten prosessien rinnalla on tarvetta perinteisille eräajointegraatioille.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Matti
Thesis advisor
Hiekkanen, Kari
Keywords
batch integration, eräajointegraatio, data integration, dataintegraatio, SOA, SOA, BPI, BPI, integration architecture, integraatioarkkitehtuuri
Other note
Citation