Kiinteistökehittäjän maanhankintastrategian kehittäminen hankesalkun nortfolioanalyysin avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
91 (20)
Series
Abstract
Maanhankinta on useimmiten ensimmäinen sitouttava toimenpide, jonka kiinteistökehittäjä tekee hankkeeseen. Maa-alueen valinta vaikuttaa hyvin perustavanlaatuisella tavalla hankkeen menestykseen, eikä huonosti valitun rakennuspaikan vaikutusta voida hävittää hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Kiinteistökehittäjälle, joka haluaa varmistaa ja samalla maksimoida pitkän ajan kannattavuutensa ei riitä, että maanhankintaa tarkastellaan hankekohtaisella tasolla. Kiinteistökehittäjän tulisi muodostaa kaikista hankkeistaan hankesalkku, jota tarkastellaan kokonaisuutena ja jonka ylläpitoa ja kehitystä harjoitetaan aktiivisesti, Hankesalkun kehitystä johdetaan lisäämällä siihen uusia kohteita maanhankinnan kautta. Jokainen yksittäinen maanhankinta vaikuttaa hankesalkun koostumukseen sekä riski- ja tuotto-ominaisuuksiin. Tutkimuksen päätavoitteena oli laatia viitekehys kiinteistökehittäjän hankesalkun analyysia varten, joka voisi ohjata maanhankintaa. Tämän lisäksi tutkimuksen päätavoitteina oli selventää parametrit, joilla kuvataan hankesalkkua, muodostaa Suomen kiinteistökehitysmarkkinoista laskenta-aineisto viitekehyksen soveltamista varten, muodostaa tehokkaat rintamat sekä alueelliselle että kiinteistön käyttötarkoituksen mukaiselle hajautukselle ja tutkia tietoaineiston seuraamuksia salkkustrategiaan. Kiinteistökehittäjän hankesalkun analyysia lähestyttiin perinteisen portfolioteorian avulla. Toisin kuin arvopaperit, joille portfolioteoria on alun perin kehitetty, kiinteistökehityshankkeiden historiallisia tuottoja ja tuottojen volatiliteetteja ei ole tilastoitu. Laskennallisen mallin avulla määriteltiin kiinteistökehittäjän odotettu tuotto ja odotetun tuoton volatiliteetti Suonien kiinteistömarkkinoiden eri osamarkkinoilla vuosina 1998-2007. Tulosten avulla määritettiin eri hajautusluokkien riski- ja tuotto-ominaisuudet ja vertailtiin alueellista ja kiinteistönkäyttötarkoituksen mukaista hajautusta. Viitekehystä sovellettiin SRV Yhtiöiden hankesalkkuun ja laadittiin analyysiin perustuen toimenpide-ehdotukset eri salkkustrategioiden toteuttamiseksi.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Poutiainen, Tuomo
Keywords
land acquisition, maahankinta, property development, kiinteistökehitys, project portfolio management, hankesalkku, portfolio analysis, portfolioanalyysi
Other note
Citation