Life Cycle Cost modelling for Electric Overhead Travelling cranes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
91+9
Series
Abstract
Life Cycle Cost LCC covers all costs that occur for a product during its whole life cycle. The goal of this thesis was to build a practical LCC model for Electric Overhead Travelling EOT cranes, and test the model with analyses in a pilot. As a higher goal was to use the results of LCC analyses to determine a cost for a lifting service, a so-called cost per performance. This lifting service should include all cost associated with the crane. During the study, a LCC model was build and put to trial in a pilot were analyses for two EOT cranes in heavy process usage in the steel industry were made. An old manually operated crane as well as a new, automatic crane were analysed and compared. The necessary data and sources for the analyses were collected to a LCC "Quick Start" table with the intention of helping the making of similar analyses in the future. The results showed that the old, manual crane was a lot more costly than the newer automatic crane. The cranes were compared for a period of four years. Under this focused observation period the older crane had generated four times more total LCC and over twice as much maintenance costs as the newer crane. The cost of the lifting service was defined in euro per produced ton steel, and was for the older crane 0.69 &#128 per ton and for the new crane 0.57 &#128 per ton with the present settings. The sensitivity analysis showed that when altering the input factor with the highest influence with +/-10%, the results varied with +/-4.6%. This uncertainty was considered acceptable. A suggestion was finally made how to charge the pricing of the service, which compared it with the electricity charging of households in Finland.

Tuotteen elinjaksokustannukset kattavat kaikki elinjakson aikana syntyvät kustannukset. Tämän työn tavoitteena oli rakentaa käytännöllinen elinjaksokustannusmalli siltanosturille, sekä kokeilla mallin toimivuutta pilotissa. Työn korkeampi tavoite oli käyttäen analyysin antamia arvoja määrittää kustannus nostopalvelulle. Tähän nostopalveluun tulisi sisältyä kaikki nosturiin liittyvät kustannukset. Tutkimuksen aikana elinjaksokustannusmalli rakennettiin ja sitä kokeiltiin terästeollisuudessa kovassa prosessikäytössä olevaan kahteen siltanosturiin. Toinen nosturi oli vanha ja manuaaliohjattu ja toinen oli uudempi automaattinosturi. Nämä analysoitiin ja vertailtiin keskenään. Analyysiin tarvittava tieto sekä tiedon lähteet koottiin yhteen taulukkoon, jonka tarkoituksena oli auttaa tulevien vastaavanlaisten analyysien tekoa. Tulokset osoittivat että vanha manuaalinosturi oli paljon kalliimpi verrattuna uudempaan automaattinosturiin. Nosturit vertailtiin neljän vuoden tarkastelujakson aikana. Tämän katsastelun aikana vanha nosturi oli aiheuttanut neljä kertaa enemmän kokonaiskustannuksia kuin uudempi, sekä melkein kaksi kertaa enemmän huoltokustannuksia. Nostopalvelun kustannus annettiin euroissa nostettua terästuotantotonnia kohti. Kustannus saatiin vanhalle nosturille 0,69 &#128 tuotantotonnia kohti nykyisillä asetuksilla. Uudemmalle nosturille kustannukseksi kertyi 0,57 &#128 tuotantotonnia kohti. Herkkyysanalyysi osoitti että muuttamalla vaikuttavinta tekijää +/-10 %, lopputulos vaihteli +/-4,6 %. Tätä epävarmuutta pidettiin hyväksyttävänä. Lopuksi tehtiin ehdotus hinnoittelusta, jonka mukaan nostopalveluista velotettaisiin Suomen sähkölaskujen perimistavan mukaan.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Paasikivi, Nelli
Keywords
life cycle cost, elinjaksokustannus, libscykelkostnad, LCC, LCC, kranar, cranes, nosturi, cost per performance
Other note
Citation