Energiapaalujen hyödyntäminen taloteknisissä konsepteissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
117 s. + liitt. 9
Series
Abstract
The new National Building Code of Finland, which comes into operation in 2012, requires counting an E-factor for all new buildings. The E-factor is the delivered energy weighted by a factor depending on the form of energy and has an upper limit for all building types. It can be reduced by using free energy like ground source energy. The aim of this thesis is to clarify how energy piles can be used as an energy source in commercial buildings and multi-storey apartment houses. The effects of the grounds thermal conductivity and of the density of the pile field on the power and energy capability are also being clarified. The results show, that energy piles can be used in many ways as an auxiliary energy source for both building types. They reduce both the need of delivered energy and the E-factor compared to the case with traditional district heating and mechanical cooling. Compared to traditional vertical ground heat exchangers, the energy gain from energy piles is limited by the limited amount of piles and their small length. The results also show that the gained power is directly proportional to the thermal conductivity of the ground. At small field densities changes in density has a big influence on the gained power, but as the density increases the influence decreases. The use of two heat-collector U-tubes enhances the cooling capacity from underneath the piles. A building on top of the pile field has a warming effect on the ground increasing the heating energy gain by 24 % and, the cooling energy gain by 8 %. Therefore the effect of a building should always be taken into account when dimensioning energy piles.

Vuonna 2012 voimaan tulevien uusien rakentamismääräysten mukaan uusille rakennuksille tulee laskea E-luku, joka on vuotuinen ostoenergiankulutus painotettuna energiamuotojen kertoimilla. E-luvuille on rakennustyyppikohtaiset rajat joita ei saa ylittää. E-lukua voidaan pienentää hyödyntämällä ilmaisenergiaa, esimerkiksi maalämpöä. Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten energiapaaluja voidaan hyödyntää toimisto- ja asuinkerrostalokonsepteissa, laskemalla ostoenergiantarve ja E-liuku eri tapauksille. Työn syventävän osan tavoitteena on selvittää, miten maalaji ja paalukentän tiheys vaikuttaa paaluista saatavaan tehoon ja energiaan. Tuloksena saatiin, että energiapaaluja voidaan hyödyntää sekä toimisto- että asuinkerrostaloissa lisäenergianlähteenä monella tavalla. Niiden ansiosta sekä ostoenergiantarve että E-luku pienenee verrattuna perinteiseen ratkaisuun kaukolämmöllä ja koneellisella jäähdytyksellä. Paalujen rajallinen määrä ja pieni syvyys rajoittavat maasta saatavaa energiaa lämpökaivoihin verrattuna. Syventävässä osassa saatiin tulokseksi, että paaluista saatava teho on suoraan verrannollinen maan lämmönjohtavuuteen. Pienillä paalukentän tiheyksillä tiheyden muutos vaikuttaa vahvasti saatavaan tehoon, mutta tiheyden kasvaessa vaikutus pienenee. Käyttämällä kahta lämmönkeruuputkilenkkiä paalua kohti saadaan tehokkaammin kylmää paalujen alapuolelta. Paalukentän päällä olevalla rakennuksella on lämmittävä vaikutus maahan ja lisää tutkimuksen mukaan lämmitysenergiansaantia 24 % samalla vähentäen jäähdytysenergiansaantia 8 %. Rakennuksen vaikutusta tulisi näin ollen aina huomioida energiapaalujen mitoituksessa.
Description
Supervisor
Sirén, Kai
Thesis advisor
Sormunen, Piia
Keywords
energy pile, energiapaalu, geothermal energy, maalämpö, E-factor, E-luku, delivered energy, ostoenergia, free energy, ilmaisenergia
Other note
Citation