Emerging innovation approaches derived from industrial internet of things: A case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-17
Department
Major/Subject
Framtidens industriföretag
Mcode
T3006
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
97+12
Series
Abstract
The present business environment is characterized by both fierce global competition and a holistic digital transformation. Therefore, in order for businesses to remain competitive, new innovations or growth engines are crucially and vitally required. Meanwhile, it is observed that R&D cost has in general skyrocketed for firms, a prevailing trend over the past ten years. Thus, new cost efficient methods and means for obtaining new knowledge and innovations is a top strategic priority for all businesses. The purpose of this thesis is to investigate “three cousin companies”, that is firms with same shareholder structures, and how these can share innovations and ideas, despite functioning in very different industries. Thus, this study aims to explore the concept of “open innovation” in conjunction with the new digital disruptive technology of “Industrial internet of things” (IIoT) and develop pragmatically effective tools and practices to leverage these paradigms. The research encompasses case studies that first analyses the present applications of IIoT concept. Furthermore, the concept of both innovation and open innovation is analysed and inspected. Based on the analyses and case study observations, models are developed specifically aimed at and designed for the “three cousin companies”. The result are two sequential and cohesive models, where the first model is aimed towards the top management and the second is aimed towards the organisation as a whole. After implementing these models, it is expected that these will merge, yet remaining individually distinct, in order to combine the best of both worlds. The results of this study is an introduction to an unorthodox architectural structure for generating and sharing ideas. More importantly, this thesis lays the foundation for a streamlined, authentic and two-sided open innovation paradigm, which has not been applied before.

Det nuvarande företagsklimatet präglas av både en utmanande global konkurrens och av en omfattande digital transformation. Därmed måste företagen kritiskt nog generera nya innovationer, för att bevara sin konkurrenskraft. Paralellt kan det särskiljas att företagens R&D kostnaderna har skjutit i höjden under de senaste tio åren och förväntas att fortsätta att växa. Det här innebär att nya och mera kostnadseffektiva metoder samt medel krävs,för att erhålla ny kunskap och innovationer. Den här utvecklingen blir en strategisk topp prioritet för näringslivet. Syftet med denna avhandling är att undersöka hur de "tre kusin företagen", det vill säga företag med en liknande ägar struktur, kan dela innovationer och idéer, även om de verkar i mycket olika industrier. Således syftar denna studie till att analysera begreppet "öppen innovation" i samband med det nya digitala konceptet "Industrial internet of things" (IIoT), för att utveckla pragmatiska verktyg och effektvia metoder för att utnyttja dessa två koncept. Detta arbete omfattar fallstudier, som analyserar de nuvarande olika tillämpnings områden av IIoT konceptet. Därefter analyseras också begreppen innovation och ”öppen innovation” på en mycket fundamental och detaljerad nivå. Slutligen, baserat på diverse observationer, så utvecklas och anpassas specifica modeller för de "tre kusin företagen". Resultatet är två sekventiella och sammanhängande modeller som först riktar sig mot den högsta ledningen och därefter riktar sig mot organisationen som helhet. Efter genomförandet av dessa två modeller förväntas det att dessa sammanslås. Dock bör det påpekas att modellerna trots allt fortfarande förblir individuellt distinkta, även om de slår ihop sina påssar. Slutligen kan det konstateras att den här studien introducerar en oortodox struktur eller plan för att generera och utbyta idéer företag sinsemellan. Men framförallt lägger denna avhandling grunden för en riktig och ömsesidig implementerin av ”öppen innovation”, vilket inte tidigare har påträffats is samma utsträckning.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Aminoff, Philip
Keywords
open innovation, IIoT, industrial internet of things, öppen Innovation
Other note
Citation