Energy frugality: Solar powered microgrids

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-03-31
Department
Major/Subject
Energiatieteet
Mcode
F3002
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
53+8
Series
Abstract
In this work, solar powered microgrids are investigated as an application of energy frugality. Energy frugality means solving the energy needs of the poor by frugal innovations. Microgrids are small electricity networks that include both local production and consumption. A techno-economic analysis of microgrid cases with different parameters and locations was performed. The tools included PVSyst program for technical simulations, simple DC grid model for grid analysis and Retscreen program for economic feasibility study. The optimal size for a microgrid depends on the target one wants to achieve. Economic feasibility study suggests that increasing the ratio of consumption to production would increase the feasibility of a microgrid. It was found that the energy produced with solar powered microgrid is competitively priced compared to other available options. The LCOE for electricity produced with the microgrid was 0.42 Eur/kWh in the Indian case and 0.109 in the Finnish case. The Indian and Finnish microgrid cases had an IRR of 8% and 2.9%, respectively. Based on these results, we can say that a solar microgrid would be economically feasible. In developing countries solar microgrids help alleviate energy poverty as true energy frugal innovations. In developed countries they can be used to increase the reliability of electricity network or to increase the renewable energy production at a competitive cost.

Tässä työssä aurinkoenergialla toimivia mikroverkkoja tutkitaan energianiukkuuden (engl. energy frugality) sovelluksena. Energianiukkuudella tarkoitetaan niukkojen innovaatioiden käyttämistä energiaköyhyyden vähentämiseksi. Mikroverkot ovat pieniä sähköverkkoja, joissa on sekä paikallista kulutusta että tuotantoa. Työssä tehtiin teknillistaloudellinen analyysi erilaisista mikroverkoista. Analyysin työkaluina olivat PVSyst-ohjelma, jolla simuloitiin tuotantoa ja kulutusta, yksinkertainen tasasähköverkkomalli, jolla mallinnettiin verkkoa ja Retscreen-ohjelma, jota käytettiin taloudelliseen analyysiin. Mikroverkon optimaalinen koko riippuu siitä, mitä tavoitellaan. taloudellinen analyysi antaa viitteitä siitä, että lisäämällä paikallisen kulutuksen suhdetta tuotantoon, mikroverkon kannattavuus paranee. Työssä havaittiin, että aurinkoenergialla toimivan mikroverkon tuottaman energian hinta on kilpailukykyinen muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Mikroverkolla tuotetun sähkön vertailukelpoinen hinta (LCOE) oli Intian mikroverkoille 0,42 Eur/kWh ja Suomen mikroverkoille 0,109 Eur/kWh. Mikroverkkoprojektien efektiivinen korko oli 8% Intiassa ja 2,9% Suomessa. Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että aurinkoenergialla toimiva mikroverkko olisi taloudellisesti kannattava. Kehittyvissä maissa aurinkoenergialla toimivat mikroverkot auttavat vähentämään energiaköyhyyttä todellisina energianiukkoina innovaatioina. Teollisuusmaissa niillä voidaan lisätä sähköverkon luotettavuutta tai uusiutuvan energian osuutta kilpailukykyiseen hintaan.
Description
Supervisor
Lund, Peter
Thesis advisor
Lund, Peter
Keywords
energy frugality, microgrid, solar energy, energy poverty, reverse innovation
Other note
Citation