The cultural landscape report of Inkoo; Landscape recommendations for Inkoo master planning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2012
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
The Cultural Landscape Report of Inkoo commune serves as a background material for land-use planning. The area surveyed in the report contains continental and coastal areas in Inkoo. The objective of the thesis was to identify and study the valuable landscapes in Inkoo and to give recommendations on how to take them into account in master planning. The location data produced in geographic information system could be exported directly to the land-use plan. By making use of geographic information, spatial thematic maps -potentially useful for future land-use planning in Inkoo -could be prepared. Recommendations are provided not only for the entire commune, but also for different regions. The residents were able to correct the inventory data and supplement material via questionnaires directed to local and village associations, by participating in resident events and in interviews held during field studies. Inkoo cultural landscape includes numerous villages, cultivation and traditional rural landscapes and archaeological sites. The most significant cultural landscapes occur in nodal points in the landscapes, such as farming and river valleys populated for a long period of time, the old village environments and the agricultural school area. In addition, cultural landscape consists of old roads, traditional rural biotopes and coastal areas such as surroundings of gulfs. Although the cultural environment in Inkoo is well-preserved, the landscape has partly changed to a considerable extent. In recent decades contradictions and unsuitable elements have appeared in landscape. This lack of harmony caused by construction is highlighted in open rural landscape. In order to mitigate these contradictions the thesis contains suggestions on how to take into account visual border zones in landscape, colour, scale and volume of construction, as well as placement. Altogether it is essential to integrate land-use interests and cultural landscape preservation values so that remains from cultural history can be saved and also that residents could have good chance for recreation and living.

Inkoon kunnan kulttuurimaisemaselvitys on laadittu Inkoon yleiskaavoituksen tausta-aineistoksi. Selvitys sisältää Inkoon manneralueet ja rannikon edustat. Työn tarkoituksena on ollut tunnistaa Inkoon maisemallisesti arvokkaat alueet ja antaa suosituksia niiden huomioimisesta yleiskaavoituksessa. Työssä tuotetut paikkatiedot on viety suoraan kaavakartalle tarkasteltavaksi. Paikkatietoja hyödyntämällä on laadittu teemakarttoja, joita voidaan puolestaan käyttää maankäytön jatkosuunnittelussa. Yleiskaavoitukselle on annettu koko kuntaa koskevia ja aluekohtaisia suosituksia. Asukkailla on ollut mahdollisuus tarkistaa ja korjata inventointitietoja sekä täydentää aineistoa yleisötilaisuuksissa, paikallisyhdistyskyselyissä ja haastatteluissa. Inkoon kulttuurimaisemiin kuuluu kylä- viljely- ja perinnemaisemia sekä muinaisjäännöksiä. Merkittävimmät kulttuurimaisemat sijoittuvat maiseman solmukohtiin, kauan asuttuihin viljely- ja jokilaaksoihin, vanhoihin kyläympäristöihin ja maatalousoppilaitoksen ympäristöön. Kulttuurimaisemiin kuuluvat myös vanhat liikenneväylät, kulttuurivaikutteiset luontotyypit eli perinnebiotoopit sekä rannikot ja vesialueiden kuten lahtien ympäristöt. Vaikka Inkoossa on paljon säilynyttä kulttuuriympäristöä, maisema on muuttunut osittain huomattavastikin. Viime vuosikymmeninä maisemaan on ilmestynyt ristiriitaisuuksia ja epäsopusuhtaisuutta, mikä korostuu avoimessa maaseutumaisemassa. Ristiriitojen lieventämiseksi työssä ehdotetaan keinoja esim. miten rakennettaessa otetaan huomion maiseman erilaiset vaihettumisvyöhykkeet, värimaailma, mittakaava ja rakentamisen määrä sekä sijoittelu. Kulttuurimaiseman vaalimisen kannalta on oleellista sovittaa yhteen maankäytön asettamat tavoitteet ja maiseman säilyneet arvot, jotta jäljet Inkoon kulttuurihistoriasta säilyisivät sekä asukkailla olisi hyvät mahdollisuudet virkistymiseen ja asumiseen.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Thesis advisor
Kuusisto, Elina
Keywords
cultural landscape, kulttuurimaisema, inventory, inventointi, landscape recommendations, maisemalliset suositukset, master planning, yleiskaavoitus, location data, paikkatieto
Other note
Citation