Mitä annettavaa käsitteellisellä muotisuunnittelulla on kestävälle muodille?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Maisterin opinnäytetyö on kirjallisuuteen ja suunnitteluprosessiin pohjautuva kokonaisuus. Opinnäytteen motivaationa on selvittää käytännön suunnittelutyön kautta, mikä merkitys kokeellisella muotisuunnittelulla on nyt, ja mitä annettavaa sillä on kestävän kehityksen periaatteille rakentuvassa muodissa. Työn lähtökohtana on että muodin kestävyys ei rajoitu vain materiaalitutkimukseen, vaan edellyttää myös käsitteellisempiä muutoksia. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena onkin tutkia käsitemuotia (conceptual fashion) sekä käsitteellistä muotisuunnittelua että pohtia posthumanistisen ajattelun tarjoamia mahdollisuuksia suunnittelussa ja muodin ymmärryksen muuttamisessa. Produktiivisessa osuudessa pohditaan muotokielen estetiikkaa ja vaatesuunnittelun mahdollisuuksia käsitemuotia hyödyntäen. Opinnäytteessä arvioidaan myös käytäntölähtöisen suunnittelun prosessin merkitystä abstraktimpien ideoiden toteuttamisessa. Kokonaisuudessaan työ pyrkii ajattelemaan muotia materiaalisuuden ylittävänä alana. Tässä työssä muotia tarkastellaan kokonaisuutena, jossa konkreettinen vaate limittyy teoreettisten, käytännöllisten ja abstraktin tason ominaisuuksien kanssa. Työssä muoti nähdään myös erilaisten kysymysten esittämisen ja tutkimisen paikkana. Lopputulemana on toteutettu viiden asukokonaisuuden mallisto, jonka tarkoitus on luoda uusia lähtökohtia malliston konseptin kehittämiselle. Opinnäytemallisto ei ole valmis kokonaisuus, vaan ennen muuta proto- ja konseptikokeilu. Se on taiteellista tutkimusta siitä, miten käsitteellinen muoti voi toimia inspiraationa ja konkreettisena keinona lähestyä sekä muuttaa suunnitteluprosessia. Opinnäyte ehdottaakin käsitemuotia yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi pyrkimyksissä muuttaa muotia kestäväksi.

The master's thesis is based on the literature review and the design process. The motivation of the thesis is to find out, through practical-led design, what the significance of experimental fashion design is now and what it has to give in fashion based on the principles of sustainability. The starting point of the thesis is that the durability of fashion is not limited to materials research, but also requires more conceptual changes. The aim of the literature review is to study conceptual fashion and conceptual fashion design and to consider the possibilities offered by posthumanist thinking in designing and changing the understanding of fashion. In the productive part, the aesthetics of design language and the possibilities of clothing design utilizing conceptual fashion are discussed. The thesis also evaluates the importance of the practice-led design process in the implementation of the most abstract ideas. As a whole, the work seeks to think of fashion as an area beyond materiality. Fashion is seen as a whole, where a concrete garment overlaps with theoretical, practical and abstract level features. Fashion is also seen as a place to ask and explore different questions. As a result, a collection of five outfits has been implemented, the purpose of which is to create new starting points for the development of the concept of the collection. The thesis collection is not a complete entity, but above all a prototype and concept experiment. It is an artistic study of how conceptual fashion can serve as inspiration and a concrete way to approach and change the design process. The thesis therefore proposes conceptual fashion as one of the key starting points in efforts to make fashion sustainable.
Description
Supervisor
Ervamaa, Anna
Thesis advisor
Vänskä, Annamari
Peltonen, Elina
Keywords
vaatesuunnittelu, muoti, käsitteellinen muoti, käsitteellinen muotisuunnittelu, posthumanismi, kestävä kehitys
Other note
Citation