Virtual creation - Architectural design with virtual reality

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Nuutinen
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Product and Spatial Design
Language
en
Pages
178 + 22
Series
Abstract
Virtual reality (VR) shows promise as an important tool for architecture and design. Recent advancements in the technology are evolving the ways in which the tool is being implemented in the design field. There is a need to research the use of VR in design industry. The thesis aims to illustrate the possible uses of this new technology by answering the research question of how can virtual reality help designers to improve the design process. The use of virtual reality is examined in detail with qualitative research methods, interviews and observation, and as a tool in a creative process. The hypothesis of the study is that virtual reality is a valuable architectural design tool which improves the efficiency and quality of the design work while also effectively aiding clients, constructors, and fellow designers in understanding the creative vision of design work through all phases of a project. This study identifies that virtual reality can be utilized in all design phases, reducing risks and saving time and money in design projects. VR is helping to make design decisions, discover design mistakes, comprehend the relations of the spaces and allow designers to prototype their designs in full scale. Virtual reality provides a new tool for designers to express, reflect, represent, market and sell their designs. The outcome of the thesis outlines the process of using VR as a design tool and utilizes the knowledge in the creative process. The creative process of the thesis was created by designing three modular prefabricated houses by utilizing virtual reality as a design tool in the design development phase. Overall, the study strengthens the hypothesis that the use of virtual reality improves the design process and collaboration between clients, designers and the project team. Several challenges, however, can impact the use of VR such as motion sickness, organizational issues and lack of control. Although adopting new technologies such as VR can cause uncertainty and disruptions in the industry, it can also diversify the work opportunities for designers. Future research should focus on overall adoption rates of VR in architecture. In addition, more knowledge is needed on the design phases using VR in wider contexts as well as collaboration of the project team.

Virtuaalitodellisuus (VR) nähdään lupaavana työkaluna suunnittelussa. Teknologian kehittyminen on parantanut työkalun hyödyntämismahdollisuuksia arkkitehtuuristen tilojen suunnittelussa. Opinnäytetyöni vastaa tarpeeseen selvittää uuden teknologian mahdollisuuksia suunnittelussa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kuinka virtuaalitodellisuus voi auttaa suunnittelijoita parantamaan suunnitteluprosessia. Tutkin virtuaalitodellisuuden käyttöä kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä, haastatteluilla ja havainnoinnilla, sekä luovan prosessin välineenä. Tutkimuksen hypoteesi on, että virtuaalitodellisuus on arvokas arkkitehtoninen suunnittelutyökalu, joka parantaa suunnittelijoiden, rakentajien ja asiakkaiden ymmärrystä sekä projektin laatua kaikkien suunnitteluvaiheiden aikana. Tutkimuksessa todetaan, että virtuaalitodellisuutta hyödynnetään kaikissa suunnitteluvaiheissa, se säästää rahaa ja aikaa sekä vähentää riskejä. Virtuaalitodellisuus tehostaa suunnittelua ja auttaa tekemään päätöksiä, löytämään virheitä, ymmärtämään tilojen suhteita ja testaamaan prototyyppiä sen luonnollisessa mittakaavassa. Virtuaalitodellisuudesta on tullut uusi työkalu suunnitelmien ilmaisuun, esitykseen, markkinointiin ja myyntiin. Opinnäytetyössä kuvataan virtuaalitodellisuutta suunnittelun työkaluna ja hyödynnetään informaatiota tutkimuksen luovassa osuudessa. Luova osuus kuvastaa kolmen modulaarisen esivalmistetun talon suunnitteluprosessia, jossa hyödynnetään virtuaalitodellisuutta suunnittelun tukena. Tutkimus vahvistaa hypoteesia siitä, että virtuaalitodellisuuden käyttö parantaa suunnitteluprosessia ja yhteistyötä asiakkaiden, suunnittelijoiden ja projektiryhmän välillä. Virtuaalitodellisuuden käyttöön voivat vaikuttaa monet haasteet, kuten esimerkiksi pahoinvointi, organisaation adoptoinnin haasteet ja VR kokemuksen kontrolloinnin vaikeudet. Vaikka uuden teknologian käyttöönotto voi aiheuttaa epävarmuutta ja häiriöitä, se voi myös monipuolistaa suunnittelijoiden työmahdollisuuksia. Tutkimuksen tulosten pohjalta suositellaan tutkimustiedon kartoittamista VR:n käytön määrästä tilasuunnittelussa. Laaja-alaisempaa lisätietoa tarvitaan myös suunnitteluvaiheiden ja projektiryhmän yhteistyön helpottumisesta virtuaalitodellisuuden avulla.
Description
Supervisor
Kokkonen, Ville
Thesis advisor
Kareoja, Pentti
Keywords
virtual reality, vr, architecture, design
Other note
Citation