Citizen participation, or co-design of neighborhoods? Learnings from the city of Kuopio

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
cid
Language
en
Pages
66 + 19
Series
Abstract
This thesis conducts a reflective analysis of a model for neighbourhood development in the city of Kuopio. The design of the model was conducted by the author. This thesis seeks to answer two research questions: 1. What type of citizen participation is needed in the domain of public neighbourhood development and design? 2. Is the Neighbourhood programme model a viable way for cities to conduct participatory and collaborative development in the context of neighbourhood development (and what can we learn from it)? For the sake of a thorough reflection and analysis, this work sets out to understand the recent developments in participatory and collaborative design practices in the contexts of public sector and neighbourhood development. This is done through a dive into the design research, while aiming to explain where and how the public sector is utilizing collaborative processes as a part of their planning. Throughout the thesis, reflections are introduced in the form of interview answers from the people who participated in designing the Neighbourhood programme model for the city of Kuopio. These interviews explain the pains and benefits of organizing public sector development in a more participatory manner. This thesis analyses the Neighbourhood programme model with the help of an evaluation tool called the Co-design framework, which combines the design cycle and ladder of citizen participation to analyze the level and meaning of participation in the project design activities. With this, the potential of the Neighbourhood programme model in fostering effective urban co-design processes is estimated. Finally, discussion of the design research, interview findings, and the model analysis are conducted. The results are concluded in lists of 1) citizen participation and co-design principles, alongside with 2) a list of recommended actions when starting to utilize co-design in neighbourhood development.

Tämä opinnäytetyö on reflektoiva analyysi Kuopion kaupungin Lähiöohjelma-mallista, jonka kehittäjänä on toiminut opinnäytetyön kirjoittaja. Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen: 1. Millaista kuntalaisten osallistumista tarvitaan julkisen asuinalueen kehittämisessä ja suunnittelussa? 2. Onko Lähiöohjelma-malli kaupungeille toimiva tapa toteuttaa osallistuvaa ja yhteissuunnittelua hyödyntävää kehittämistä asuinalueilla (ja mitä voimme oppia siitä)? Jotta työn pohdinta ja analyysi olisi riittävän perusteellista, työssä pyritään myös ymmärtämään osallistuvan ja yhteissuunnittelun käytänteiden viimeisintä kehitystä julkisen sektorin ja asuinalueiden kehittämisen kontekstissa. Opinnäytteessä sukelletaan muotoilututkimukseen, jonka kautta pyritään selittämään, missä ja miten julkinen sektori hyödyntää yhteissuunnittelun prosesseja osana suunnitteluaan. Opinnäytetyössä esitellään Kuopion kaupungin Lähiöohjelma -mallin suunnitteluun osallistuneiden henkilöiden pohdintoja haastatteluvastausten kautta. Näissä haastatteluissa käsitellään osallistuvan suunnittelun haasteita ja hyötyjä julkisen sektorin kontekstissa. Lähiöohjelma-malli analysoidaan Yhteissuunnittelun kehykseksi (engl. Co-design framework) kutsutun arviointityökalun avulla, joka yhdistää muotoilusyklin ja kansalaisten osallistumisen portaat, jotka analysoivat mallissa esitettyjä osallistumisen tasoja ja niiden merkitystä suunnittelulle. Tällä kehyksellä arvioidaan Lähiöohjelma-mallin potentiaalia alueisiin keskittyvän yhteissuunnittelun edistämisessä. Lopuksi opinnäytteessä keskustellaan muotoilututkimuksesta, haastattelujen tuloksista sekä Lähiöohjelma-mallin analyysistä. Lopputulokset esitetään luetteloissa: 1) kansalaisten osallistumisen ja yhteissuunnittelun periaatteista, sekä 2) aluekehittämisen yhteydessä suositeltavista yhteissuunnittelun toimenpiteistä.
Description
Supervisor
Hyysalo, Sampsa
Thesis advisor
Ehrenberg, Nils
Keywords
citizen participation, co-design, public sector, urban planning, neighbourhood design, design in public sector
Other note
Citation