Dynamic Scenario Modelling in Electricity Distribution System Asset Management

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2014-01-24
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
210
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 9/2014
Abstract
The life of individuals, societal welfare and global economics are deeply interconnected with power systems in a multidimensional manner. A change in one entity affects the whole system. This thesis is a research journey from electrical distribution systems to global economics, and finally to power transformer unit asset management. The objective is to investigate dynamic scenario modelling in power system asset management and apply it to a distribution system operator’s power transformer fleet assets. The asset management of a distribution system is directly coupled to the economy, both globally and locally. Economic attributes affect electrical network asset management from many directions simultaneously: electricity demand, network expansion requirements, and component, construction and operational expenditures. A comprehensive cost function is formed and applied with different economic scenarios for asset management. Revealing the dynamics of power transformer asset management with scenarios is relevant in an increasingly turbulent global environment. This thesis offers an approach to assess the techno-economic dependencies in electricity distribution system asset management for more pertinent decision making. Understanding the dynamic balance between asset management and overall expenses is increasingly important while seeking economic efficiency and return on investments.

Yhteiskunta, maailmantalous ja sähkövoimajärjestelmä ovat syvällisesti liitoksissa toisiinsa. Muutos yhdellä alueella vaikuttaa koko systeemissä. Tämä väitöskirja on tutkimusmatka sähkönjakeluverkosta maailmantalouteen, tarkentaen päämuuntajien omaisuuden hallintaan.Väitöstutkimuksen tavoitteena on kehittää sähkönjakeluverkon dynaamista skenaariomallinnusta omaisuuden hallinnassa sekä soveltaa kehitettyä mallia verkkoyhtiön päämuuntajaomaisuuteen. Sähköverkkojen omaisuuden hallinta on suoraan kytköksissä maailmantalouteen sekä paikallisen talouden muuttujiin. Muutokset taloudessa vaikuttavat sähköverkkojen omaisuuden hallintaan monesta suunnasta yhtäaikaisesti: sähkön kysyntään, verkon laajentumiseen, materiaali- ja laitteistohintoihin sekä operatiivisiin ja rakentamiskustannuksiin. Työssä muodostettua omaisuuden hallinnan kustannusfunktiota hyödynnetään analysoimalla omaisuuden hallinnan kokonaisvaikutuksia eri maailmantalouden skenaarioissa. Teknillis-taloudellisten riippuvuuksien mallintaminen on tarpeellista erikoisesti turbulenteissa taloustilanteissa ja niihin varautumisessa. Tämä väitöstyö esittelee tavan arvioida teknillistaloudellisia yhteyksiä sähköverkkojen omaisuuden hallinnassa ja tarkentaa ymmärrystä päätösten seurauksista maailmantalouden kehityskuluissa. Alati muuttuvan omaisuuden hallinnan ja kokonaiskustannusten välisten riippuvuuksien ymmärtäminen on erikoisen tärkeää tavoiteltaessa taloudellista tuottoa ja operatiivista tehokkuutta.
Description
Supervising professor
Lehtonen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Electrical Engineering, Finland
Thesis advisor
Hyvärinen, Markku, Dr., Helen Electricity Network Ltd., Network Development, Finland
Keywords
asset management, scenario modelling, decision analysis, power transformers, electricity distribution, omaisuuden hallinta, skenaariomallinnus, tehomuuntajat, sähköverkot
Other note
Citation