Adaptive combinations of classifiers with application to on-line handwritten character recognition

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007-03-29
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
152, [84]
Series
Dissertations in computer and information science. Report D, 19
Abstract
Classifier combining is an effective way of improving classification performance. User adaptation is clearly another valid approach for improving performance in a user-dependent system, and even though adaptation is usually performed on the classifier level, also adaptive committees can be very effective. Adaptive committees have the distinct ability of performing adaptation without detailed knowledge of the classifiers. Adaptation can therefore be used even with classification systems that intrinsically are not suited for adaptation, whether that be due to lack of access to the workings of the classifier or simply a classification scheme not suitable for continuous learning. This thesis proposes methods for adaptive combination of classifiers in the setting of on-line handwritten character recognition. The focal part of the work introduces adaptive classifier combination schemes, of which the two most prominent ones are the Dynamically Expanding Context (DEC) committee and the Class-Confidence Critic Combining (CCCC) committee. Both have been shown to be capable of successful adaptation to the user in the task of on-line handwritten character recognition. Particularly the highly modular CCCC framework has shown impressive performance also in a doubly-adaptive setting of combining adaptive classifiers by using an adaptive committee. In support of this main topic of the thesis, some discussion on a methodology for deducing correct character labeling from user actions is presented. Proper labeling is paramount for effective adaptation, and deducing the labels from the user's actions is necessary to perform adaptation transparently to the user. In that way, the user does not need to give explicit feedback on the correctness of the recognition results. Also, an overview is presented of adaptive classification methods for single-classifier adaptation in handwritten character recognition developed at the Laboratory of Computer and Information Science of the Helsinki University of Technology, CIS-HCR. Classifiers based on the CIS-HCR system have been used in the adaptive committee experiments as both member classifiers and to provide a reference level. Finally, two distinct approaches for improving the performance of committee classifiers further are discussed. Firstly, methods for committee rejection are presented and evaluated. Secondly, measures of classifier diversity for classifier selection, based on the concept of diversity of errors, are presented and evaluated. The topic of this thesis hence covers three important aspects of pattern recognition: on-line adaptation, combining classifiers, and a practical evaluation setting of handwritten character recognition. A novel approach combining these three core ideas has been developed and is presented in the introductory text and the included publications. To reiterate, the main contributions of this thesis are: 1) introduction of novel adaptive committee classification methods, 2) introduction of novel methods for measuring classifier diversity, 3) presentation of some methods for implementing committee rejection, 4) discussion and introduction of a method for effective label deduction from on-line user actions, and as a side-product, 5) an overview of the CIS-HCR adaptive on-line handwritten character recognition system.

Luokittimien yhdistäminen komitealuokittimella on tehokas keino luokitustarkkuuden parantamiseen. Laskentatehon jatkuva kasvu tekee myös useiden luokittimien yhtäaikaisesta käytöstä yhä varteenotettavamman vaihtoehdon. Järjestelmän adaptoituminen (mukautuminen) käyttäjään on toinen hyvä keino käyttäjäriippumattoman järjestelmän tarkkuuden parantantamiseksi. Vaikka adaptaatio yleensä toteutetaan luokittimen tasolla, myös adaptiiviset komitealuokittimet voivat olla hyvin tehokkaita. Adaptiiviset komiteat voivat adaptoitua ilman yksityiskohtaista tietoa jäsenluokittimista. Adaptaatiota voidaan näin käyttää myös luokittelujärjestelmissä, jotka eivät ole itsessään sopivia adaptaatioon. Adaptaatioon sopimattomuus voi johtua esimerkiksi siitä, että luokittimen totetutusta ei voida muuttaa, tai siitä, että käytetään luokittelumenetelmää, joka ei sovellu jatkuvaan oppimiseen. Tämä väitöskirja käsittelee menetelmiä luokittimien adaptiiviseen yhdistämiseen käyttäen sovelluskohteena käsinkirjoitettujen merkkien on-line-tunnistusta. Keskeisin osa työtä esittelee uusia adaptiivisia luokittimien yhdistämismenetelmiä, joista kaksi huomattavinta ovat Dynamically Expanding Context (DEC) -komitea sekä Class-Confidence Critic Combining (CCCC) -komitea. Molemmat näistä ovat osoittautuneet kykeneviksi tehokkaaseen käyttäjä-adaptaatioon käsinkirjoitettujen merkkien on-line-tunnistuksessa. Erityisesti hyvin modulaarisella CCCC järjestelmällä on saatu hyviä tuloksia myös kaksinkertaisesti adaptiivisessa asetelmassa, jossa yhdistetään adaptiivisia jäsenluokittimia adaptiivisen komitean avulla. Väitöskirjan pääteeman tukena esitetään myös malli ja käytännön esimerkki siitä, miten käyttäjän toimista merkeille voidaan päätellä oikeat luokat. Merkkien todellisen luokan onnistunut päättely on elintärkeää tehokkaalle adaptaatiolle. Jotta adaptaatio voitaisiin suorittaa käyttäjälle läpinäkyvästi, merkkien todelliset luokat on kyettävä päättelemään käyttäjän toimista. Tällä tavalla käyttäjän ei tarvitse antaa suoraa palautetta tunnistustuloksen oikeellisuudesta. Työssä esitetään myös yleiskatsaus Teknillisen korkeakoulun Informaatiotekniikan laboratoriossa kehitettyyn adaptiiviseen käsinkirjoitettujen merkkien tunnistusjärjestelmään. Tähän järjestelmään perustuvia luokittimia on käytetty adaptiivisten komitealuokittimien kokeissa sekä jäsenluokittimina että vertailutasona. Lopuksi esitellään kaksi erillistä menetelmää komitealuokittimen tarkkuuden edelleen parantamiseksi. Näistä ensimmäinen on joukko menetelmiä komitealuokittimen rejektion (hylkäyksen) toteuttamiseksi. Toinen esiteltävä menetelmä on käyttää luokittimien erilaisuuden mittoja jäsenluokittimien valintaa varten. Ehdotetut uudet erilaisuusmitat perustuvat käsitteeseen, jota kutsumme virheiden erilaisuudeksi. Väitöskirjan aihe kattaa kolme hahmontunnistuksen tärkeää osa-aluetta: online-adaptaation, luokittimien yhdistämisen ja käytännön sovellusalana käsinkirjoitettujen merkkien tunnistuksen. Näistä kolmesta lähtökohdasta on kehitetty uudenlainen synteesi, joka esitetään johdantotekstissä sekä liitteenä olevissa julkaisuissa. Tämän väitöskirjan oleellisimmat kontribuutiot ovat siten: 1) uusien adaptiivisten komitealuokittimien esittely, 2) uudenlaisten menetelmien esittely luokittimien erilaisuuden mittaamiseksi, 3) joidenkin komitearejektiomenetelmien esittely, 4) pohdinnan ja erään toteutustavan esittely syötettyjen merkkien todellisen luokan päättelemiseksi käyttäjän toimista, sekä sivutuotteena 5) kattava yleiskatsaus CIS-HCR adaptiiviseen on-line käsinkirjoitettujen merkkien tunnistusjärjestelmään.
Description
Keywords
classifier combining, adaptive classifier, adaptive committee, on-line handwritten character recognition, pattern recognition, luokittimien yhdistäminen, adaptiivinen luokitin, adaptiivinen komitea, käsinkirjoitettujen merkkien on-line-tunnistus, hahmontunnistus
Other note
Parts
  • V. Vuori, M. Aksela, J. Laaksonen, E. Oja, and J. Kangas. Adaptive character recognizer for a hand-held device: Implementation and evaluation setup. In Proceedings of the 7th International Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition, pages 13-22, Amsterdam, Netherlands, September 11-13 2000. [article1.pdf] © 2000 International Unipen Foundation. By permission.
  • M. Aksela, J. Laaksonen, E. Oja, and J. Kangas. Application of adaptive committee classifiers in on-line character recognition. In Proceedings of the Second International Conference on Advances in Pattern Recognition, Lecture Notes in Computer Science, 2013: 270-279, Rio de Janeiro, Brazil, March 11-14 2001.
  • M. Aksela, J. Laaksonen, E. Oja, and J. Kangas. Rejection methods for an adaptive committee classifier. In Proceedings of the Sixth International Conference on Document Analysis and Recognition, pages 982-986, Seattle, Washington, USA, September 10-13 2001. [article3.pdf] © 2001 IEEE. By permission.
  • M. Aksela, R. Girdziušas, J. Laaksonen, E. Oja, and J. Kangas. Class-confidence critic combining. In Proceedings of the 8th International Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition, pages 201-206, Niagara-on-the-Lake, Canada, August 6-8 2002. [article4.pdf] © 2002 IEEE. By permission.
  • M. Aksela, R. Girdziušas, J. Laaksonen, E. Oja, and J. Kangas. Methods for adaptive combination of classifiers with application to recognition of handwritten characters. International Journal on Document Analysis and Recognition, 6 (1): 23-41, 2003.
  • M. Aksela and J. Laaksonen. On adaptive confidences for critic-driven classifier combining. In Proceedings of the Third International Conference on Advances in Pattern Recognition, Lecture Notes in Computer Science, 3686: 71-80, Bath, United Kingdom, August 22-25 2005.
  • M. Aksela and J. Laaksonen. Using diversity of errors for selecting members of a committee classifier. Pattern Recognition, 39 (4): 608-623, 2006.
  • M. Aksela and J. Laaksonen. Adaptive combination of adaptive classifiers for handwritten character recognition. Pattern Recognition Letters, 28 (1): 136-143, 2007.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-009115