Tuloksenohjaus tutkimus- ja kehitysmenojen avulla covid-19-pandemian aikana EU-maissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
fi
Pages
40 + 3
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa on tutkittu tutkimus- ja kehitysmenoja sopeuttamalla toteutettua tuloksenohjausta COVID-19-pandemian aikana EU-maissa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut havaita trendejä sen suhteen, missä määrin COVID-19-pandemia on EU-alueella vaikuttanut yritysten tapaan tehdä tuloksenohjausta tutkimus- ja kehitysmenojen avulla. Tuloksenohjaus on valikoitunut tutkimuksen aiheeksi sen perusteella, että siinä pyritään vaikuttamaan raportoitavaan tulokseen sellaisin keinoin, jotka poikkeavat tavallisesta liiketoiminnasta. Tulos on laskentatoimessa merkittävä tunnusluku, minkä vuoksi siihen vaikuttavat tekijät ovat kiinnostava ja merkityksellinen tutkimuskohde. COVID-19-pandemia taas on ajankohtainen ja yritysten toimintaan suuresti vaikuttanut tekijä, jolloin sen seurausten tutkimisen voi odottaa antavan tärkeää ja tuoretta tietoa pandemian vaikutuksista yritystoimintaan. EU-maat ovat valikoituneet tutkimuksen alueelliseksi rajaukseksi, koska niissä pandemia on vaikuttanut laajasti. Eri maissa vaikutukset ovat kuitenkin olleet keskenään poikkeavia, jolloin useaa maata kattava tutkimus on hyödyksi. Tutkimus- ja kehitysmenoihin pohjautuva tuloksenohjaus on osa operatiivisen tuloksenohjauksen piiriin kuuluvaa tuloksenohjausta, jota on aikaisemmissa tutkimuksissa tutkittu vähemmän kuin kirjanpidollisin toimin tehtävää tuloksenohjausta. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa on haluttu keskittyä enemmän operatiiviseen tuloksenohjaukseen. Tutkielmassa keskitytään tutkimaan yritysten tutkimus- ja kehitysmenoja vuosien 2018–2021 aikana. Tutkimuksessa on ensin muodostettu regressiomallin avulla odotusarvot kunkin otokseen kuuluvan yhtiön tutkittavan aikavälin kullekin vuodelle. Tätä odotusarvoa on sitten verrattu toteutuneeseen tutkimus- ja kehitysmenojen määrään. Näiden välinen erotus on tässä tutkimuksessa luokiteltu tutkimus- ja kehitysmenoihin perustuvaksi tuloksenohjaukseksi. Tuloksenohjausta on voinut tapahtua sekä tulosta kasvattaen että tulosta pienentäen. Tutkimus on toteutettu ensin koko EU-aluetta koskien, ja sen jälkeen erikseen kutakin maata koskien. Tutkimustulosten perusteella koko EU-aluetta koskevaa trendiä on vaikea havaita, mutta eri maiden välillä COVID-19-pandemian vaikutukset ovat olleet toisistaan poikkeavia. Joissain maissa tutkimus- ja kehitysmenoihin pohjautuva tuloksenohjaus on pandemian aikana kasvanut verrattuna aikaisempaan, toisissa maissa taas laskenut. Myös sen suhteen on havaittavissa maiden välisiä eroja, onko tulosta ohjattu tutkimus- ja kehitysmenojen toimesta enemmän ylöspäin vai alaspäin. Tutkimustulosten perusteella maissa, joissa taloudellista tukea on jaettu yrityksille suhteessa vähemmän, myös tutkimus- ja kehitysmenoihin perustuvaa tuloksenohjausta tehdään vähemmän. Maissa, joissa taloudellista tukea on jaettu suhteessa eniten, tutkimus- ja kehitysmenoja on COVID-19-pandemian aikana kerrytetty pääosin aiempaa enemmän suhteessa odotusarvoon.

This paper studies the phenomenon of earnings management implemented through adapting R&D expenses during the COVID-19 pandemic in EU countries. The aim of the study has been to find trends regarding how the COVID-19 pandemic has affected businesses in EU countries doing earnings management using R&D expenses. In earnings management, companies aim to have influence on the reported year-end-numbers using methods that might differ from their ordinary business practices. This makes it an interesting and important topic to examine. The COVID-19 pandemic adds a topical factor that has had huge impact on business practices in the recent years, and therefore it offers recent and important information from that time. EU countries has been set as the territorial demarcation because the pandemic has largely impacted the European Union. However, the effects have differed between different countries, which enables the use of a cross-country perspective in this study. R&D-based earnings management is a subcategory of real earnings management, which has been studied less than accounting-based earnings management. That is why this study focuses more on real earnings management. This study focuses on examining the R&D expenses of companies during the years 2018–2021. First, a regression model has been established to assess an estimate for R&D expenses separately for each of the examined companies in each of the inspected years. After that, this estimate has been compared to the actual levels of reported R&D expenses. The difference between these numbers has been defined to be earnings management in this study. Earnings management can have happened both to be increasing the profit or decreasing it. In this study, the analysis is first done regarding the whole European Union, and after that by focusing on each of the examined countries separately. When looking into the results of the study, no clear trend can be found regarding the whole European Union. However, when comparing the results of different countries to each other, there are differences on how the COVID-19 pandemic affects earnings management. In some countries, the amount of R&D-based earnings management has increased during the pandemic, and in others it has decreased. There can also be found differences regarding whether adapting the R&D expenses has influenced the profit positively or negatively. According to the results of the study, in countries with less pandemic-related financial support from the state, the amount of R&D-based earnings management has decreased during the COVID-19 pandemic. In countries with the highest levels of financial support during the pandemic, the reported values of R&D expenses are mainly higher than their expected values.
Description
Thesis advisor
Ikäheimo, Seppo
Keywords
tuloksenohjaus, operatiivinen tuloksenohjaus, tutkimus- ja kehitysmenot, covid-19
Other note
Citation