Johdon palkitsemisraportointi pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä ajalla 2007-2010

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
108
Series
Abstract
JOHDON PALKITSEMISRAPORTOINTI POHJOISMAISISSA PÖRSSIYHTIÖISSÄ AJALLA 2007-2010 TUTKIELMAN TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko johdon palkitsemisen raportointi kehittynyt Pohjoismaissa tapahtuneiden hallinnointikoodipäivitysten seurauksena vuosina 2007-2010. Toisaalta haluttiin myös tarkastella, onko olemassa muita yrityksen ominaisuuksia, jotka mahdollisesti selittävät raportoinnin laajuutta. LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu yhteensä 152 pörssilistatusta yhtiöstä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Näistä kolme ensimmäistä sisältyivät Nasdaq OMX Nordic-listaan, kun taas norjalaiset yhtiöt valittiin Oslon pörssin listalta. Aineistossa on yhtiöitä neljältä eri toimialalta, jotka ovat teollisuus, kulutushyödykkeet, terveydenhuolto sekä tietotekniikka. Aineisto kerättiin vuosilta 2007-2010, käyttäen hyväksi vuosikertomuksia, erillisiä corporate governance- raportteja sekä yritysten internet-sivuja. Yhteensä havaintoja on 608. TULOKSET Tutkimustulosten perusteella päivitykset palkitsemisen raportointisuosituksissa selittävät palkitsemisraportoinnin positiivista kehitystä Pohjoismaissa. Selvimmin tämä näkyi suomalaisten yritysten kohdalla, johtuen Suomen kahteen otteeseen johdonmukaisesti tiukentuneista suosituksista. Yrityskohtaisista tekijöistä koko vaikuttaa selvästi eniten raportoinnin laajuuteen. Mitä suurempi yhtiö, sitä kattavammin se raportoi. Myös palkitsemisvaliokunnan olemassaolo lisää palkitsemisraportointia Pohjoismaissa. Pohjoismaita vertailtaessa havaittiin norjalaisten ja ruotsalaisten yhtiöiden raportoinnin olevan selvästi laajinta.
Description
Keywords
Johdon palkitsemisraportointi, hallinnointikoodi, Corporate Governance
Other note
Citation