Adopting a Multi-stage Modeling Approach to Series-Hybrid Powertrain Design

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Licentiate thesis
Date
2012
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
en
Pages
[10] + 123 s.
Series
Abstract
This research concentrates on the modeling, design, and control of series-hybrid powertrains in Non-Road Mobile Machineries (NRMMs). Hybridization of mobile machinery powertrains is a topical subject due to needs to decrease CO2 emissions and energy consumption, and the possibility of using alternative power sources. This research proposes a combination of backward, functional, static, quasi-static, and dynamic modeling methods as an approach for the systematic series-hybrid powertrain design. As a result, this research introduces an efficient and systematic modeling approach for the design of series-hybrid powertrains in NRMMs, and investigates the accuracies of the approach. In addition, the research proposes an energy management algorithm for an ultra-capacitor buffered diesel series-hybrid powertrain. The results significantly benefit NRMM powertrain designers and scholars by providing an efficient approach with computationally light and easy to adapt modeling tools for similar studies. The study was conducted due to a need for system-design guidelines for different powertrain options, which are somewhat lacking in the literature. Thus, research into hybridizing or introducing fuel cell powertrain to NRMMs still needs persistent attention by many researchers and engineers for several years until the feasibilities and design principles of different powertrain options will be thoroughly explored and concluded.

Tutkimus keskittyy liikkuvien työkoneiden sarjahybridivoimansiirron mallintamiseen, suunnitteluun ja ohjaukseen. Liikkuvien työkoneiden hybridisointi on ajankohtaista, koska se mahdollistaa CO2-päästöjen ja energiankulutuksen pienentämisen sekä erilaiset tehontuottomuodot. Tutkimus esittää sarjahybridivoimansiirron systemaattiseen mallintamiseen lähestymistapaa, jonka laskentasuunta on kuormasta takaperin lähteisiin. Lisäksi mallinnustapaa voidaan kuvata toiminnallisen, staattisen, näennäisstaattisen, ja dynaamisen mallinnustavan yhdistelmäksi. Lopputulemana työ esittelee tehokkaan ja systemaattisen mallinnuslähestymistavan liikkuvien työkoneiden voimansiirrolle, sekä tarkastelee menetelmän mallinnustarkkuutta. Lisäksi tutkimus käsittelee aktiivisella superkondensaattorilla puskuroidun diesel-sähköisen voimansiirron tehonohjausalgoritmeja. Tutkimus hyödyttää liikkuvien työkoneiden voimansiirron suunnittelijoita sekä tutkijoita ja opiskelijoita vastaavan aiheen parissa. Työ lisää sovellusalueeseensa järjestelmätason suunnittelumenetelmiä, jotka ovat tähän saakka puuttuneet tai olleet vaillinaisia. Liikkuvien työkoneiden hybridisointi tai polttokennotehontuoton hyödyntäminen vaatii vielä monien tutkijoiden sekä insinöörien pitkäjänteistä työtä useiden vuosien ajan, kunnes eri voimansiirtotopologioiden hyödyllisyys ja suunnitteluperiaatteet on selvitetty.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo J.
Thesis advisor
Suomela, Jussi
Keywords
diesel-sähköinen, energian puskurointi, liikkuva työkone, mallintaminen, polttokenno, sarjahybridi, voimansiirron suunnittelu, diesel-electric, energy buring, fuel cell, powertrain design, series-hybrid, mobile work machine, modeling
Other note
Citation