Osallistieto suunnitteluprosessissa. Suunnittelijoiden kokemuksia vuorovaikutuksen jatkumosta Espoon Viiskorven maankäytön suunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-01-22
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
77+4
Series
Abstract
Nykyisissä maankäytön suunnitteluprosessien vuorovaikutuksen käytännöissä on paljon kehitettävää siitäkin huolimatta, että tieteellistä keskustelua vuorovaikutteisesta suunnittelusta on käyty jo vuosikymmeniä (ks. mm. Healey, 1992 ja Innes ja Booher 2004). Tässä diplomityössä on pyritty kehittämään käytännönläheisiä ratkaisuja suunnitteluprosessien vuorovaikutusta koskeviin ongelmiin erityisesti Staffans (ym. 2020) kuvaaman prosessisensitiivisen lähestymistavan avulla. Prosessisensitiivisessä lähestymistavassa osallistieto nähdään yhtenä suunnittelun tietopohjan osana, jota kerätään ja käsitellään vuorovaikutteisesti tarpeen mukaan suunnitteluprosessin eri vaiheissa erilaisia vuorovaikutusta tukevia menetelmiä ja digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Tässä diplomityössä prosessisensitiivistä lähestymistapaa on kehitetty osana Espoon Viiskorpi-Kalajärven maankäytön tarkastelun ja Viiskorven kaavarungon oikeusvaikutuksettomia suunnitteluprosesseja. Näiden suunnitteluprosessien aikana kehitetty lähestymistapa, vuorovaikutuksen jatkumo, kuvaa osallistiedon rakentumista, virtaamista ja hyödyntämistä suunnitteluprosessin eri vaiheissa sekä eri suunnitteluprosessien välillä. Diplomityössä tutkitaan toimintatutkimuksen ja haastatteluiden kautta suunnittelijoiden kokemuksia vuorovaikutuksen jatkumon vuorovaikutukseen, kertyneeseen osallistietoon ja sen hyödyntämiseen suunnitteluprosessissa. Lisäksi työssä tarkastellaan, miten erilaiset vuorovaikutusmenetelmät toimivat jatkumon osana. Työn johtopäätöksenä on, että käsittelemällä vuorovaikutusta jatkumona voidaan edistää suunnittelun näkökulmasta oleellisen osallistiedon kertymistä vuorovaikutuksessa sekä helpottaa osallistiedon hyödyntämistä suunnittelussa. Vuorovaikutuksen jatkumon avulla voidaan lisäksi ehkäistä sitä, että vuorovaikutusprosessi tuloksineen jäisi suunnittelusta irralliseksi osaksi, mikä voi edistää osallisten ja suunnittelijoiden välisen luottamuksen rakentumista.

Much can be developed in the current participation practices of land use planning processes, even though the scientific discussion about communicative planning has been going on already for decades (see e.g. Healey, 1992 and Innes and Booher, 2004). In this master’s thesis, an effort has been made to develop practical solutions, especially with the guidance of the process-sensitive approach described by Staffans (et al. 2020), to problems concerning the participation in planning processes. In a process-sensitive approach, participatory knowledge is seen as one part of the planning knowledge base, and it is collected and processed interactively as needed at different phases of the planning process. In this thesis, a process-sensitive approach has been developed as part of two non-binding planning processes concerning the development of Viiskorpi in Espoo. The approach developed during these planning processes, the continuum of participation, describes the construction, flow, and utilization of participatory knowledges in different phases of the planning process and between different planning processes. This thesis examines the experiences of planners related to the continuum of participation, the accumulated participatory knowledge, and its utilization in the planning process, through action research and interviews. In addition, the thesis examines how different interaction methods can work as part of this continuum. The conclusion of the thesis is that by treating the participation as a continuum, it is possible to promote the accumulation of participant knowledge in the interaction, and to facilitate the utilization of participatory knowledge in planning process. With the help of the continuum of participation, it is also possible to prevent the participation process and its results from remaining a separate part of the planning, which can promote the building of trust between the participants and the planners.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Nummi, Pilvi
Rossi, Saana
Keywords
osallistieto, vuorovaikutuksen jatkumo, vuorovaikutteinen suunnittelu, maankäytön suunnittelu, osallistiedon hyödyntäminen suunnittelussa
Other note
Citation