Allianssin edut, haasteet ja mahdollisuudet suhteessa perinteisiin toteutusmuotoihin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-08-25
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
91+23
Series
Abstract
Yhteistoimintamallisille toteutusmuodoille on hankkeiden kompleksisuuden ja sidosryhmien määrän lisääntyessä paljon kysyntää. Useita yhteistyömallisia pilottihankkeita on käynnistetty ja alan toimijat kehittävät yhteistyössä erilaisiin hankkeisiin paremmin soveltuvia toteutusmuotoja kuten projektiallianssia. Projektiallianssissa tilaaja, suunnittelija(t) päätoteuttaja(t) sekä mahdolliset muut osapuolet muodostavat yhteisellä sopimuksella projektiorganisaation, joka toteuttaa hankkeen riskit ja mahdollisuudet jakaen. Projektiallianssin tavoitteena on olla joustava toteutusmuoto kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuuden lisäämiseksi, asiakaslähtöisyyden parantamiseksi ja osapuolten intressien yhdistämiseksi. Työssä tehtiin kirjallisuustutkimus projektiallianssin toiminnasta ja periaatteista, sekä niiden eroavaisuuksista perinteisiin toteutusmuotoihin. Lisäksi kirjallisuustutkimuksessa tutkittiin lyhyesti projektiallianssin suorituskyvyn parantamista lean-filosofian kautta. Haastattelututkimuksessa projektiallianssihankkeiden onnistumista tarkasteltiin haastattelemalla tilaajien ja palveluntuottajien edustajia seitsemässä allianssihank-keessa, ja näkemystä täydennettiin vielä kahden muun yhteistoimintahankkeen haastatteluilla. Onnistumista tarkasteltiin tavoitteiden toteutumiseen ja allianssin toiminnan onnistumiseen keskittyvien kysymysten kautta. Teorian ja haastatteluiden pohjalta muodostettiin yhteenveto projektiallianssin eduista, haasteista ja mahdollisuuksista suhteessa perinteisiin toteutusmuotoihin. Saatujen tulosten valossa arvioitiin projektiallianssin mahdollisuuksia olla kehittämässä kiinteistö- ja rakennusalaa laadukkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan todeta projektiallianssin tarjoavan useita etuja ja mahdollisuuksia. Projektiallianssilla on mahdollista toteuttaa kompleksiset ja paljon tuntematonta riskiä sisältävät hankkeet taloudellisesti, aikataulussa ja tilaajan tavoitteet huomioiden. Haasteena on uuden toteutusmuodon edellyttämä korkea osaamisvaatimus. Projektiallianssi ei sovi jokaiseen hankkeeseen, mutta sen elementtejä on mahdollista hyödyntää myös muilla toteutusmuodoilla tehtävissä hankkeissa.

The complexity of the projects and the number of interest groups are increasing and there is a growing demand for collaborative delivery methods. Several collaborative pilot projects have been launched and the real estate and construction industry jointly develop delivery methods which will better take the client’s needs into account, such as the project alliance delivery. In project alliance delivery the client, the designer (s), the main contractor (s) and possibly other parties form an agreement between the project organization to implement the project and share the outcomes including risks and opportunities. Project alliance offers a solution in real estate and construction industry to increase productivity, improve customer orientation and connect the parties' interests. The work was carried out as literature research project and interview survey. The literature research explains the activities and principles of projects alliance delivery, as well as its differences to traditional delivery methods. It also included a short literature research from improving project alliances performance with lean philosophy. Interview survey examined project alliance’s success by interviewing clients and service providers in seven project alliances, and supplemented the results by interviewing two people from other collaborative delivery methods. The success of the projects was examined by checking the client’s objectives and how these were achieved and also by examining functioning of the alliance. Theory and the interviews created the basis for summary from the benefits, challenges and opportunities in alliance projects in relation to the traditional delivery forms. The results assessed project alliances potential to play part in the development of the real estate and construction industry towards better quality and productivity. Results from the study shows that project alliance delivery offers a number of advantages and opportunities. With project alliance it is possible to implement complex and risky projects economically, on time and clients goals in mind. The challenge is the high skill requirement. Project Alliance is not suitable for every project, but its elements can be utilized in other delivery methods as well.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Saarinen, Jani
Keywords
projektiallianssi, toteutusmuoto, yhteistyö, tuottavuus, lean, project alliance, delivery method, collaboration, lean
Other note
Citation