Public services and sharing economy – case public libraries

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
53 + 7
Series
Abstract
The aim for this thesis is to find out the limitations, possibilities and challenges of the public libraries’ service delivering within the sharing economy in order to benefit public library services and help improving them despite the challenges and on the other hand with the opportunities created by the sharing economy. This research is motivated by the need for reforming and improving public services and public libraries were used as a case example of a public party delivering services in sharing economy. The research was conducted as a qualitative case study. The empirical material was gathered with seven library employee interviews as well as online material published by public libraries. The interviewees were selected based on their experience on libraries’ sharing economy projects or services outside book lending and other traditional library services. An analytical framework modified from Hofmann, Sæbø, Braccini and Za (2019) is used in this research. The interview data was analyzed with thematic analysis to identify themes from the interviews regarding the research question and aims of this thesis. Based on the empirical part, the analytical framework used in this study was complemented and the completed analytical framework used to discuss findings. Findings of this paper suggest that for example public libraries’ processes, strategy and marketing need further attention. Third party partnering was recognized as an opportunity to further develop public library services. Public libraries’ values, that were recognized as a result of this research, should be taken into consideration when developing and forming services within sharing economy. Results from this research are limited to public libraries in popular dense municipalities.

Tämän tutkielman tavoitteena on löytää rajoitteita, mahdollisuuksia ja haasteita, joita julkisten kirjastojen palvelujen toimittamisessa jakamistalouden piirissä voidaan tunnistaa. Löydösten avulla tarkoituksena on tuoda hyötyä ja helpottaa julkisten kirjastojen palvelujen toimittamista jakamistalouden piirissä sen tuomien haasteiden ja toisaalta myös mahdollisuuksien myötä. Tutkielmaa motivoi julkisten palvelujen mukautumisen ja uudistumisen tarve ja julkiset kirjastot on valittu rajaamaan tutkimusta ja ilmiöiden analysointia. Tutkielma on kvalitatiivinen case-tutkimus, jonka aineisto empiiristä osuutta varten on kerätty seitsemän kirjaston henkilökunnan haastattelun sekä julkisten kirjastojen julkaiseman internet-aineiston perusteella. Haastateltavat on valittu heidän kokemuksensa perusteella ja kaikilla haastateltavilla on kokemusta julkisen kirjaston palvelujen toimittamisesta jakamistalouden piirissä muutoinkin, kuin perinteisten kirjalainausten muodossa. Tutkimuksessa on käytetty muokattua analyyttistä viitekehystä, jonka on alun perin esittänyt Hofmann, Sæbø, Braccini ja Za (2019). Haastattelujen data on analysoitu teema-analyysin avulla pyrkimyksenä löytää haastatteluista teemoja jotka vastaavat tutkielmakysymykseen. Analyyttinen viitekehys on täydennetty tämän empiirisen tutkimuksen pohjalta ja täydennettyä viitekehystä käytetty tutkimustuloksista keskusteltaessa. Tutkielman tulokset viittaavat siihen, että esimerkiksi julkisten kirjastojen prosessit, strategia sekä markkinointiviestintä kaipaavat huomiota ja kehittämistä. Yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa tunnistettiin mahdollisuutena kehittää julkisten kirjastojen palveluita. Arvot, jotka tunnistettiin osana tämän tutkielman tuloksia, tulee ottaa huomioon julkisten kirjastojen palveluja kehitettäessä ja muotoiltaessa. Tämän tutkimuksen tulosten tulkitseminen rajoittuu julkisiin kirjastoihin, jotka sijaitsevat väestötiheissä kunnissa.
Description
Thesis advisor
Tuunainen, Virpi
Keywords
sharing economy, public sector, collaborative consumption, public libraries
Other note
Citation