Hidasteiden asettamisperiaatteet Espoossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tietekniikka
Mcode
Yhd-10
Degree programme
Language
fi
Pages
89 s. + liitt. 13
Series
Abstract
Katujen hidasteet ovat tärkeä keino liikenneturvallisuuden parantamiseksi taajamien asuinalueilla, missä liikkuu autojen lisäksi paljon kevyttä liikennettä ja joiden liikenneympäristö saattaa olla arvaamaton. Liikenteen rauhoittamisella pyritään rajoittamaan ajonopeudet ympäristöön nähden sopiviksi sekä sijoittamaan omille väylilleen nopeudeltaan ja luonteeltaan eri tyyppinen liikenne. Espoossa on kahden viime vuosikymmenen aikana rakennettu runsaasti hidasteita, aluksi usein ilman tarkempaa harkintaa ja suunnitelmallisuutta. Hidasteiden asettamiseen tarvitaan selkeämmät periaatteet, sillä hidastevaatimuksia tulee asukkailta paljon ja niiden tasapuolinen käsittely on vaikeaa. Tämän työn tarkoituksena on luoda selkeämmät periaatteet hidasteiden asettamiselle Espoossa. Olennaisena osana on katujen pisteytysjärjestelmä, jonka avulla mahdolliset hidastekohteet voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen niiden eri ominaisuuksien perusteella. Tämä auttaa valittaessa toteutettavia hidastekohteita. Myös sopivimman hidastetyypin määrittäminen kuuluu tähän työhön. Aluksi perustellaan tarve liikenteen rauhoittamiselle ja esitellään siihen keinot. Seuraavaksi esitellään eri hidastetyypit sekä niiden yleiset asettamisperiaatteet ja vaikutukset. Työn alkuosa on teoreettisluonteinen ja perustuu suurimmaksi osaksi aiempaan tutkimusaineistoon ja kirjallisuuteen. Tässä työssä käsiteltäviä hidasteita ovat ajoradan korotukset (töyssyt, korotetut suojatiet sekä korotetut liittymät ja kadunosat), ajoradan kavennukset sekä ajoradan sivusiirtymät. Yleisesti ottaen parhaaksi hidastetyypiksi osoittautuivat ajoradan korotukset. Työn loppuosassa esitellään Espoon nykytilanne hidasteiden osalta, aikaisemmat asettamisperiaatteet sekä niistä kehitetyt uudet asettamisperiaatteet ja pisteytysjärjestelmä. Uusien periaatteiden luomisessa tärkeitä ovat kirjallisuustutkimuksen lisäksi myös Espoossa asuvien ja autoilevien mielipiteet, joten niiden selvittämiseksi tehtiin mielipidekysely. Sen keskeinen tulos oli, että hidasteisiin suhtaudutaan pääasiassa myönteisesti ja niitä halutaan lisää. Myös mielipidekyselyssä parhaaksi hidastetyypiksi osoittautuivat ajoradan korotukset, joita tosin pidettiin liian korkeina ja paikoin huonosti merkittyinä. Luotua pisteytysjärjestelmää testataan viiden esimerkkikadun avulla, ja tulokset tuntuvat järkeviltä. Pisteytysjärjestelmä on kuitenkin vain apuväline hidastekohteita valittaessa, kokemuspohjaista harkintaa ja tervettä järkeä on aina käytettävä.
Description
Supervisor
Hartikainen, Olli-Pekka
Thesis advisor
Hokkanen, Torsti
Keywords
Other note
Citation