Tasapainotettu tuloskortti strategisena ohjausjärjestelmänä pk-yrityksessä – case X Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
31+5
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa tutkitaan tasapainotetun tuloskortin, ohjausjärjestelmän käyttöä strategisena johtamisjärjestelmänä pienissä ja keskisuurissa (PK) yrityksissä. Tavoitteena on tutkia tuloskortin soveltuvuutta pk-yrityksiin sekä lisätä ymmärrystä siitä, miten pk-yritykset soveltavat tuloskorttia toiminnassaan, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet käyttöönottopäätökseen ja mitä tarpeita tuloskortti yrityksissä palvelee. Tähän asti tuloskorttia käsittelevä tutkimus on painottunut suuriin yrityksiin ja yhdeksi syyksi tuloskortin vähäiselle käytölle pk-yrityksissä nähdään aiemman tutkimuksen mukaan empiirisen tutkimuksen vähäisyys ja harvat onnistuneet kokemukset. Tuloskortti oikein rakennettuna ja käytettynä voi parantaa yrityksen kokonaisvaltaista suorituskykyä. Pk-yrityksissä on kuitenkin omat haasteensa vaativan ohjausjärjestelmän käytölle, mistä johtuen monet tutkijat ovat kritisoineet tuloskortin soveltuvuutta niihin. Haasteina käytölle nähdään rajalliset resurssit, strategian epävirallisuus, lyhytkatseinen suunnittelu ja toiminta sekä mittareiden painottuminen talouden tunnuslukuihin. Tämä tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena eräässä pienessä suomalaisessa tietotekniikan alan osakeyhtiössä, joka tarjoaa IT-palveluhallinnan palveluita ja konsultointia, integraatioita tiedon välitykseen sekä järjestelmiä palveluntuotantoon. Empiirisen osuuden tutkimusaineistona on kohdeyrityksen toimitusjohtajan haastattelu sekä yrityksen sisäiset materiaalit. Toimitusjohtajalla on syvällinen näkemys kohdeyrityksen toiminnasta, ohjausjärjestelmästä ja sen perustamisesta, yrityksen strategian johtamisesta ja kommunikoinnista, joten haastattelun kautta saatiin tutkimukseen vahvaa ammatillista näkemystä ja tietoa aiheesta. Case-analyysin pohjalta voidaan todeta yrityksen hyödyntävän tuloskorttia kokonaisvaltaisesti toiminnan ohjaamiseen ja suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen, resurssien kohdentamiseen, palkitsemiseen sekä oppimiseen, mikä vastaa aiemman tutkimuksen näkemystä ohjausjärjestelmän käyttötarkoituksesta. Yritys kohtaa aiemmassa tutkimuksessa ilmenneitä rajoitteita tuloskortin hyödyntämisessä, kuten ajan puutteeseen liittyviä resurssirajoitteita sekä järjestelmän manuaalisuuteen liittyviä haasteita. Empiirisen tutkimuksen sekä aiemmassa tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella tasapainotetun tuloskortin voidaan todeta soveltuvan myös pk-yrityksiin johdon ymmärtäessä tuloskortin kohtaamat haasteet. Pk-yrityksissä ohjausjärjestelmän onnistuneessa käytössä korostuu rajallisten resurssien optimaalinen kohdistaminen, ohjausjärjestelmän helppokäyttöisyys sekä johdon osaaminen ja kokemus.
Description
Thesis advisor
Vaivio, Juhani
Keywords
tasapainotettu tuloskortti, balanced scorecard, BSC, suorituskyvyn mittaaminen, johdon ohjausjärjestelmä, pk-yritys
Other note
Citation