Alternative agency, observations of changing architecture and futures studies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
en
Pages
154
Series
Abstract
Changing circumstances has challenged and will continue to change the agency of architecture. Climate crisis, ageing population and technological developments are examples of the forces of change that impact architectural practice today and in the future. Futures studies is a field of research, which can provide a pool of knowledge about change. The gained insight can help to make well-informed decisions for the long run. Long time frames and significant resource investments in architecture are the reasons why understanding dynamics of change and future phenomena are important. Furthermore, designing is an activity requiring futures thinking. It involves a chain of planned actions which aim for a desired outcome yet to exist. Architecture has to be approached as a contingent, dependent and contextual discipline to apply futures studies principles. On the other hand, this assumption acknowledges that architecture is a political activity, because it impacts the lives of citizens. However, it also opens up a possibility to make conscious efforts to change something in society with architecture. This master’s thesis is studying the relationship between architecture and change. The theoretical framework, theories of change, stem from the principles of futures studies and future-oriented design theories. These theories introduce different approaches to understand dynamics of change and strategies of designing and visioning for a longer time frame holistically. Theoretical framework suggests three concept from futures studies relevant for architecture: time, alternative scenarios and choice. Transition design and speculative design are examples of design theories taking these aspects into account. The experimental nature of speculative design can provide new ideas, solutions and innovations, but also examine practice and position of a designer critically. In addition, this thesis explores the future phenomena suggested by futures research and how they impact architectural practice. The gained insight is compared to emerging phenomena in architecture. The future-oriented practices and projects challenge the existing practice in significant and unexpected ways and raise questions about the future of architectural agency.

Muuttuva maailma on haastanut ja haastaa arkkitehtuurin toimijuutta ja työnteon malleja. Esimerkiksi ilmastokriisi, ikääntyvä väestö ja teknologian kehitys ovat aikakauttamme määrittäviä tekijöitä, jotka tavalla tai toisella muokkaavat myös arkkitehtuurin alaa. Tulevaisuuden tutkimus mahdollistaa muutoksen tutkimisen, ennakoimisen ja siihen varautumisen, jotta nykyhetken päätökset olisivat pitkällä aikatähtäimellä parempia. Arkkitehtuurin aikajänteet ja materiaaliset investoinnit ovat useimmiten niin suuria, että tulevaisuuteen luotaaminen vaihtoehtoisten skenaarioiden, sekä aikavälin ja valintojen tarkastelun kautta on kannattavaa. Tulevaisuuden tutkimus voi tarjota tietoa mahdollisista tulevaisuuksista ja muutoksen voimista, joista arkkitehdit voivat hyötyä suunnitellessaan rakennettua ja elettyä ympäristöä. Arkkitehtuuri on suunnittelualoille ominaisesti tulevaisuusorientoitunut ala, joka tähtää tietyillä suunnitelluilla toimintaohjeilla tietynlaiseen lopputulokseen, jota ei vielä ole olemassa. Kun arkkitehtuuria tarkastellaan muista yhteiskunnan tekijöistä riippuvaisena alana, tulevaisuuden aikaulottuvuus muodostuu mahdollisuudeksi tehdä tietoisia valintoja ja näin vaikuttaa yhteiskunnan haasteisiin. Arkkitehtuuri osana yhteiskuntaa on poliittista toimintaa, sillä se vaikuttaa kansalaisten elämään. Arvojen tarkastelu on siten olennainen osa tulevaisuuteen tähtäävän arkkitehtuurin ja sitä määrittelevien ilmiöiden tutkimisessa. Diplomityö käsittelee arkkitehtuurin ja muutoksen suhdetta. Teoreettinen viitekehys koostuu tulevaisuuden tutkimuksen ja tulevaisuusorientoituneiden suunnitteluteorioiden muodostamasta kokonaisuudesta, muutoksen teorioista. Nämä teoriat käsittelevät lähtökohtia, joilla tulevaisuuksia voidaan lähestyä, sekä lähestymistapoja suunnittelun pitkän aikajänteen strategioihin ja visiointiin, kuten spekulatiiviseen suunnitteluun. Diplomityö esittelee lisäksi tulevaisuuden tutkimuksen lähteistä koottuja teemoja, jotka haastavat arkkitehtuurin harjoittamista ja toimijuutta nykyisessä muodossaan. Työssä peilataan tulevaisuuden ilmiöitä ja muutosvoimia arkkitehtuurin kentällä nouseviin ilmiöihin, arkkitehtuurin harjoittajiin ja projekteihin, jotka asettavat alan toimijuuden uudenlaiseen tai yllättävään asemaan. Teoreettinen viitekehys ja ilmiöt tarjoavat näkökulmia arkkitehtuurin harjoittamisen tulevaisuudesta ja arkkitehdin roolista yhteiskunnassa.
Description
Supervisor
Reuter, Jenni
Thesis advisor
Vartola, Anni
Keywords
speculative architecture, architectural agency, transition design, futures studies, megatrends, weak signals, black swans
Other note
Citation