Käytettävyyspalveluiden markkinointi osana tietojärjestelmän toteutusprojektia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on tutkia miten käytettävyyspalveluita tulisi myydä osana tietojärjestelmän toteutusprojektia ja toteuttaa saadun tiedon perusteella konkreettisia työkaluja myyjien työn tueksi. Työssä on lähdetty liikkeelle siitä ajatuksesta, että käytettävyyspalvelut ovat luonteeltaan asiantuntijapalveluita. Teoriaosassa esitetään lyhyesti asiantuntijapalvelun markkinoinnin teoriaa sekä kerätään yhteen olemassa olevia teorioita käytettävyyspalveluiden markkinoinnista yrityksen sisällä. Työn empiirisessä osassa on asiaa tutkittu tapaustutkimuksen kautta. Iocore Suomi Oy:ssä käytiin lävitse 13 myyntiprojektia käyttäen menetelminä puolistrukturoitua haastattelua sekä kirjallisen materiaalin tutkimusta. Työssä etsittiin tekniikoita, joilla käytettävyyspalveluiden myynti onnistui sekä tekniikoita, joilla käytettävyyspalveluiden markkinointi epäonnistui osana tietojärjestelmän toteutusprojektia. Työssä pyrittiin myös löytämään tekijöitä, jotka estävät tai edistävät käytettävyyspalveluiden markkinointia osana tietojärjestelmän toteutusprojektia. Tulosten perusteella voidaan sanoa esimerkiksi, että markkinoitaessa käytettävyyspalveluita osana asiakkaalle loogista kokonaisuutta, asiakas useimmiten haluaa ostaa palvelun. Toisaalta taas eriteltäessä käytettävyyspalvelut muusta toimituksesta erilliseksi kokonaisuudeksi, niiden markkinointi harvemmin onnistui. Lisäksi tutkimuksen perusteella löydettiin tekijöitä, jotka estivät tai edistivät käytettävyyspalveluiden markkinointia osana tietojärjestelmän toteutusprojektia. Kirjallisuus- ja tapaustutkimuksen perusteella luotiin koulutuspaketti ja tukimateriaalia Iocore Suomen myyjille sekä luotiin ehdotus jatkotoimenpiteiksi.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Kosonen, Jari
Keywords
selling usability, käyttäjäkeskeisen suunnittelun markkinointi, marketing usability, käytettävyyden markkinointi, cost-justifying usability, strateginen käytettävyys, stradegic usability
Other note
Citation