How to Make Global Sourcing More Effective in Engineering Industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 103 + liitt. (+4)
Series
Abstract
The share of companies' revenue spent on purchases has increased significantly; an average company spends over half of its earnings to procurement. Therefore, efficient management of sourcing is crucial in succeeding in the markets. This thesis has been assigned by Kalmar Industries. The thesis concentrates on the question how to make global sourcing more effective in engineering industry. The focus is on purchases made from China. The motivation for examining purchases made from especially China is due to the fact that Kalmar has recently established a factory there and the local supplier base for the factory is still relatively undeveloped. The topics studied in this thesis are how costs related to alternative sources of supply should be compared (1), what is the estimated savings potential which can be achieved via global sourcing (2) and what changes are needed to reach for the potential savings (3). Relying on previous theories a framework for modelling supply chain costs is established to address the first research question. The model is applied to material flows of the client in specific case studies in order to examine the effects of sourcing decisions to level of total costs. Relative costs of components between China and the Western area are examined on component category level to provide insights of what kind of components can be considered beneficial for exporting from China. The supply chain cost categories needed to assess in order to establish a comprehensive view of the total costs are transportation including handling and packaging (1), inventory holding (2), administration (3), customs (4) and risks and damages (5). Most of the total costs are caused by purchase price and the greatest determinant of the supply chain costs are the transportation costs. According to interviews performed, the availability of technical information as well as competent personnel is crucial in succeeding in global sourcing. Cost development and delivery accuracy are seen as the most important key performance indicators. Based on purchase price level study, structural steel parts are approximately 40 percent cheaper in China. In many cases, savings can also be acquired in exporting. Hydraulic cylinders are also approximately 30 percent less costly in China. However, based on the comparisons made, India was even more competitive in relation to cylinders. The cost effects in the case studies varied. In an ex ante logistics rearrangement case the cost decrease was estimated to be approximately two percent, whereas in one of the ex post sourcing cases the decrease, in total costs, was almost 50 percent. Long delivery pipeline from China to the Western areas increases the supply chain costs substantially. Therefore, the focus of sourcing initiatives must be put on categories in which the difference in price level is clear. In the case of replacing deliveries from the Western area to China with local deliveries supply chain costs should decrease substantially. In addition to decrease in the supply chain costs in many component categories, there are significant savings available in the ex works prices. The recommendations based on the results of this study are to proceed with the ex ante cases studied, and always utilize supply chain cost analysis approach similar to the one applied in this thesis in making sourcing decisions. The annual total purchase volume studied in the five cases is approximately worth EUR 8 750 000 and the estimated total savings potential recognized in the cases studied is approximately EUR 1 380 000.

Yritysten ostoihin käyttämän rahamäärän osuus on kasvanut selvästi. Keskimäärin yli puolet tuotoista käytetään hankintoihin. Tästä johtuen tehokas hankintojen johtaminen on edellytys menestykselle yritysten välisessä kilpailussa. Tämä tutkimus on tehty Kalmar Industriesin toimeksiannosta. Työn aiheena on tutkia, kuinka tehostaa globaalia hankintaa konepajateollisuudessa. Työssä keskitytään tutkimaan hankintoja Kiinasta. Kalmar on perustanut Kiinaan kokoonpanotehtaan, jonka toimittajakanta on vielä kehitysvaiheessa. Tutkimusongelma on jaettu kolmeen tutkimuskysymykseen; miten eri hankintalähteiden kustannustasoja tulisi vertailla (1), minkä suuruisia säästöjä on saavutettavissa globaalin hankinnan menetelmin (2) ja millä toimenpiteillä näitä säästöjä tulisi tavoitella (3). Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamisessa päädyttiin luomaan akateemiseen kirjallisuuteen pohjaava viitekehys toimitusketjukulujen analysoimista varten. Viitekehystä sovellettiin Kalmarin materiaalivirtoihin tutkittaessa hankintapäätösten vaikutuksia kokonaiskustannuksiin. Työssä tutkitaan myös suhteellisia ostohintaeroja länsimaisten ja kiinalaisten toimittajien välillä, jotta saadaan selville minkä tyyppisiä komponentteja kannattaa harkita vientiin Kiinan ulkopuolelle. Ymmärtääkseen toimitusketjukustannuksia kokonaisvaltaisesti tulee määrittää kuljetuskustannukset sisältäen käsittely- ja pakkauskustannukset (1), varastointikustannukset (2), hallinnolliset kustannukset (3), tullimaksut (4) sekä riskien ja vaurioiden aiheuttamien kustannusten arvottaminen (5). Suurin osa kokonaiskustannuksista aiheutuu hankintahinnasta ja toimitusketjukustannusten suurin osatekijä on kuljetukseen liittyvät kustannukset. Tehtyjen haastattelujen perusteella teknisen tiedon saatavuus ja asiantunteva henkilöstö ovat globaalissa hankinnassa menestymisen kannalta kriittisimmät tekijät. Kustannuskehitys ja toimitustarkkuus olivat vastaajien mielestä oleellisimmat suorituskyvyn mittarit hankintaan liittyen. Hankintahintatutkimuksen perusteella rakenteellisten teräsosien hintataso on Kiinassa noin 40 prosenttia alhaisempi länsimaiseen hintatasoon verrattuna. Näin suuret erot mahdollistavat kustannussäästöt myös viennin osalta. Hydraulisten sylinterien hintataso on tutkimuksen perusteella Kiinassa noin 30 prosenttia alhaisempi. Intiassa sylinterien hintataso on Kiinaakin edullisempi. Ennakkolaskelmassa koskien kuljetusten uudelleenjärjestelyä arvioidaan olevan mahdollista parantaa kokonaiskustannustasoa hieman yli kahdella prosentilla. Toisena ääripäänä jo suoritetun hankintapäätöksen tarkastelussa todettiin kokonaiskustannusten alentuneen miltei 50 prosentilla. Pitkä toimitusketju Kiinasta länsimaihin kasvattaa toimistusketjukuluja merkittävästi verrattuna paikallisiin toimituksiin. Näin ollen ostohankkeet tulisi keskittää komponenttikategorioihin, joissa on merkittävä ero hankintahinnoissa. Korvattaessa komponenttien tuontia Kiinaan paikallisella hankinnalla on odotettavissa säästöjä toimitusketjukuluissa. Tämän lisäksi osassa komponenttikategorioita on odotettavissa myös hankintahinnan alentuminen. Työn suositus on aloittaa paikalliset hankinnat ennakkolaskelmissa tutkituille komponenteille. Tämän lisäksi hankintapäätösten tueksi tulisi aina tehdä toimitusketjukustannusmallia vastaava hankintakustannusanalyysi. Tapaustutkimuksissa tutkittu yhteenlaskettu ostovolyymi on 8 750 000 euroa ja tästä tunnistettiin 1 380 000 euron säästöpotentiaali.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Saukkonen, Jussi
Keywords
global sourcing, globaali hankinta, supply chain, toimitusketju, total cost of ownership, kokonaiskustannukset, China, Kiina, acquisition costs, hankintakustannukset
Other note
Citation