Specifications, cost estimation and control method according to the Building 90 System

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
163
Series
Abstract
Diplomityön tarkoituksena on selkeyttää nykyisin käytössä olevien Talo 90 -spesifikaatioiden ja -laskentajärjestelmän rakennetta ja läheistä suhdetta toisiinsa sekä tietojen periytymistä. Yleinen nimikkeistöjärjestelmä on eräs keino yhtenäistää ja täsmentää osapuolten välistä tiedonsiirtoa. Rakennustoiminnan eri alueilla ja hankkeen eri vaiheissa tarvitaan eri tavalla ryhmiteltyjä ja koottuja tietoja. Talo 90-nimikkeistön pohjalta eri toimialat ja yritykset voivat laatia omien tarpeidensa mukaiset sovellukset. Talo 90 järjestelmässä luotiin kokonaismalli hankkeen suunnitelma-asiakirjoille; hierarkiaa selkiytettiin ja nimet uusittiin. Vanha rakennustyöselitys jaettiin Talo 90 -mallin mukaisesti rakennusselostukseksi ja työselostuksiksi. Rakennusselostuksessa esitetään kohteen rakennusosien tuoterakenteet ja laatu laskennan ja hankinnan edellyttämällä tarkkuudella. Työselostuksissa kuvataan käytettävät työtavat, esitetään työsuorituksiin kohdistuvat vaatimukset ja laadunvarmistus. Tilarakenteita kuvaavat tilaselostukset ovat rakennusselostuksen liitteenä. Talo 90 -rakennusselostus kelpaa muokkaamattomana tarjouslaskentaan ja hankintaan ja se on jatkuvasti ylläpidettävissä. Talo 90 -asiakirjajärjestelmässä vaatimukset ja ratkaisut periytyvät hankkeen edetessä laadittaviin uusiin asiakirjoihin. Hankesuunnitelma sisältää hankkeen tila- ja muut vaatimukset. Hankesuunnitelman pohjalta laadittava rakennustapaselostus määrittää hankkeen rakennusosaratkaisut ja laatutason vaihtoehtojen vertailun edellyttämällä tarkkuudella. Rakennustapaselostuksen tiedot periytyvät rakennusselostukseen, joka perustuu tuoterakennemalliin. Rakennusosan tuoterakenne on systemaattinen luettelo käytettävistä rakennustuotteista ja työvaiheista ja niiden laatuvaatimuksista. Tuoterakennetta laatuvaatimuksineen voidaan käsitellä itsenäisenä oliona tietojenkäsittelyssä. Materiaalien ja työsuoritusten laatuvaatimukset esitetään standardeissa ja RYL:leissä, joihin rakennusselostuksessa viitataan. Rakennusselostusta täydennetään tarpeen mukaan erillisillä työselostuksilla, joissa esitetään yhden tai useamman työlajin suorituksen yksityiskohtaiset ohjeet. Talo 90 -laskentajärjestelmän lähtökohtana on tiedonsiirto suunnittelusta tuotantoon. Talo 90 -menettelyssä käytetään työn aikana ennakoivaa tehtäväohjausta. Jokaisesta työtehtävästä laaditaan ennen aloitusta työsuunnitelma ja jokaisesta hankintatehtävästä hankintakauppa, joiden mukaisten laskettujen kustannusten tulee alittaa tehtävän tavoite. Tarkoitus on, että ohjaustoimenpiteet suoritetaan ennen työn käynnistystä tai tilauksen tekoa. Työtehtävien ja hankintakauppojen perusteella myös ylläpidetään tiedostoja reaaliajassa. Laskentamenetelmässä erotetaan tarjous- ja tuotantolaskenta toisistaan. Tarjouslaskennan tehtävänä on hinnan määritys ja tuotantolaskennan tehtävänä on tavoitteiden asettaminen. Työn liitteenä olevat laskentaesimerkit on laadittu tyypillisistä suomalaisista rakenteista kuten ontelolaatoista, saunan puutöistä ja tasoitetöistä.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Kiiras, Juhani
Keywords
Building 90 classification system, Talo 90 -nimikkeistö, specifications, spesifikaatiot, cost estimation and control method, laskentajärjestelmä, data transfer, tiedonsiirto, product structure, tuoterakenne, rakennusselostus, työselostus
Other note
Citation