Strategisen toimitilajohtamisen tuloksellisuuden mittaaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 70
Series
Abstract
The primary goal of strategic facility management should be providing added value to the core business. For example productivity of work and employees' satisfaction can be increased and sick leaves can be decreased with efficient facility management. New ways of working plays major role when facility management is reaching these goals. Even though new ways of working has challenges on showing the reached benefits. The objective of this research is to create understanding what the strategic facility management should measure when it is trying to create more value to the core business. This is done by figuring out the most important benefits and the major threats of new ways of working. The methods in the research used were literature research, data analysis and interviews. With data analysis and interviews the most important benefits and the major threats of new ways of working were figured out. In interviews was also found out that what are the measures that strategic facility management should measure and what are the most important challenges of the measuring. Based on data analysis and the interviews were created a frame work for future measurement of strategic facility management. This frame work consists of figures of facility management, real time occupancy tracking and observation, inquiry for employee and work productivity measurement.

Strategisen toimitilajohtamisen ensisijaisen tavoitteen tulisi olla organisaation ydintoimintojen mahdollisimman tehokas tukeminen. Tehokkaalla toimitilajohtamisella voidaan esimerkiksi parantaa työn tuottavuutta, vähentää sairauspoissaoloja sekä lisätä henkilöstön viihtyvyyttä. Tällainen työympäristö on mahdollista luoda käyttäen apuna uusia työnteon tapoja. Uusien työnteon tapojen haasteena on kuitenkin sen hyötyjen osoittaminen. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siitä, mitä strategisen toimitilajohdon pitäisi pyrkiä mittaamaan, kun sen pääasiallisena tavoitteena on organisaation ydintoimintojen mahdollisimman optimaalinen tukeminen. Tämä kokonaiskuva pyritään muodostamaan tunnistamalla uusien työnteon tapojen avulla saavutettavat merkittävimmät hyödyt ja niiden aiheuttamat suurimmat uhat. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta, aineistoanalyysia ja asiantuntijahaastatteluita. Aineistoanalyysin ja asiantuntijahaastatteluiden avulla selvitettiin sitä, mitkä ovat uusien työnteon tapojen merkittävimmät hyödyt sekä suurimmat riskit ja uhat. Asiantuntijahaastatteluiden perusteella tunnistettiin myös niitä tekijöitä, joita strategisen toimitilajohdon pitäisi mitata sekä niitä haasteita, joita niiden mittaamisessa on tällä hetkellä Aineistoanalyysin ja asiantuntijahaastatteluiden avulla muodostettiin tulevaisuuden strategisen toimitilajohdon mittaristo, joka koostuu neljästä osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat toimitilajohdon tunnusluvut, todellinen tilankäytönseuranta ja havainnointi, henkilöstökyselyt ja työn tuottavuuden mittaaminen.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Kaarlehto, Tuomas
Christersson, Matti
Keywords
new ways of working, uudet työnteon tavat, strategic facility management, strateginen toimitilajohto, measurement, mittaaminen, productivity of work, työn tuottavuus
Other note
Citation