Noituuden arkkitehtuuri — Historiaa, fiktiota ja asuntoarkkitehtuurin ideaaleja

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
43
Series
Abstract
Kuuntelin lukuvuoden alkaessa Kupariketun kirjaa nykynoituudesta. Kirjassaan hän kertoi henkisestä suhteestaan asuinrakennukseensa. Uskon, että nyky-yhteiskunnassamme rakennusten hengellisyys on jäänyt tehokkuudelle toissijaiseksi. On vaikeaa sanoa, miten fyysisiä asioita suunnittelemalla rakennukselle voitaisiin luoda rakennukselle henki. Koen, että noitien asuinra-kennuksia tutkimalla voidaan päästä lähemmäs hengellistä suunnittelua. “Noitamaiset” talot ovat mielestäni mystisiä, viehättäviä, tunnelmallisia ja kauniita. Tässä kandidaatintutkielmassa syvennyn rakennuksen noitamaisuuteen, eli etsin noidan asuinra-kennuksen arkkityyppiä/arkkityyppejä. Hypoteesini on, että fiktiiviset noitien kodit ovat saaneet inspiraatiota noitavainojen aikaisesta arkkitehtuurista. Tutkielmassa selvitän, mitkä noitavainojen aikaisen asuntoarkkitehtuurin elementit ilmenevät noidan kodin arkkityypissä. Tutkielman on tarkoitus luoda vahva mielikuva siitä, miltä noitamainen rakennus näyttää, sekä perehdyttää lukijaa keskiajan ja uuden ajan alun asuntoarkkitehtuurin historiaan. Syvennyn erityisesti Englannin kansan-rakentamiseen ja sen leviämiseen Pohjois-Amerikkaan siirtomaiden mukana. Lisäksi sivuan Suomen ja Islannin rakennusperinnettä, sekä ristikkotalojen historiaa. Tutkimusmetodina on kirjalli-suuskatsaus. Hyödynnän lähteinä kirjojen lisäksi elokuvia, sarjoja, pelejä, satuja, sosiaalista me-diaa, piirroksia ja tekoälyä, joista kerään esimerkkejä fiktiivisistä noitien kodeista. Tutkielman tuloksena huomasin, että noitien asuinrakennukset pystytään jakamaan karkeasti kahteen ryhmään, joissa on kaksi arkkityyppiä. Nämä arkkityypit ovat Pienen noidan mökin arkkityyppi ja noidan talon arkkityyppi, Halloween-talo. Molemmat arkkityypit muistuttavat tutkielmassa esiteltyjä historiallisia rakennustyylejä. Pienen noidan mökin arkkityyppi muistuttaa Suomen hirsitupia. Halloween-talo arkkityyppi imitoi uusgotiikkaa ja muita viktoriaanisia tyylejä, sekä Salemin raken-nusperinnettä. Tämän kandidaatintutkielman kirjoittaminen on laajentanut ymmärrystäni asuntoarkkitehtuurin his-toriasta, tyylisuuntauksista, kansanrakentamisesta, sekä rakennustekniikasta. Uskon tutkielman inspiroivan, sillä noitien taloissa toteutuvat laajasti asuntoarkkitehtuurin ideaalit, kuten luonnonläheisyys, kestävyys, mystisyys, omistajuus ja hengellisyys.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Andersson, Iris
Keywords
asuntoarkkitehtuuri, asuntoarkkitehtuurin historia, kansanrakentaminen, noituus, noitavainot, rakennuksen henki, ristikkotalot, noita
Other note
Citation