Number Portability as a Product

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
Teleoperaattoreiden on tarjottava puhelinnumeron siirrettävyyttä Telehallintokeskuksen päätöksen mukaan rajoitetusti 1.6.1997 alkaen. Tämän diplomityön tutkimusongelma on: Miten tuotteistaa puhelinnumeron siirrettävyys? Päätavoite on löytää liiketaloudellisesti järkevä tuotekonsepti. Tutkimusongelmaa lähestytään selvittämällä asiakastarve ja teknisten ratkaisujen kustannusrakenne. Tutkimusmenetelminä käytetään aikaisempien tutkimusten kirjallisuusanalyysiä sekä kahden markkinatutkimuksen tekemistä tätä työtä varten. Tutkimuksen tuloksena esitetään kaksi tuotekonseptia kolmeen eri tarpeeseen. Tärkein suositus on tuotekonseptien tarkentaminen selvittämällä tarkat kustannukset ja investointimenot. Tämä on mahdollista teknisen toteutustavan varmistuttua ja operaattoreiden välisten korvausneuvottelujen alettua.
Description
Supervisor
Kaila, Martti M.
Thesis advisor
Harjula, Ari
Keywords
Other note
Citation