Project portfolio management in a R&D organization

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
78
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan yksittäisen tutkimus- ja kehitysprojektin arvottamista ja T&K-projektijoukon hallintaa portfoliona. Tutkimus- ja kehitysorganisaatioilla on ideoita uusiksi T&K-projekteiksi huomattavasti enemmän kuin mitä organisaatiolla on resursseja rahoittaa ja toteuttaa. Tässä tilanteessa tutkimusorganisaation täytyy pystyä kehittämään toimintaansa niin, että se osaa valita tarjotusta projektijoukosta ne tutkimusprojektit, jotka tukevat toisiaan, muodostavat suurempia hankekokonaisuuksia ja toteuttavat tutkimusorganisaation ennalta määritettyä strategiaa. Yksittäisen T&K-projektin arvottamisessa yhdistyy sekä laadullinen että määrällinen tieto. Päätöksentekijät käyttävät ehdotetun projektin strategianmukaisuutta, uutuusarvoa, markkinakiinnostusta, kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista ja tutkimusryhmän kompetenssia kriteereinä perustellakseen projektihakemuksen hyväksymisen tai hylkäämisen. Näiden päätöskriteerien systemaattisemmalla käytöllä päätöksenteosta on tarkoitus tehdä läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa. Matemaattisilla päätöksen-tekomenetelmillä pyritään pienentämään päätöksentekoon tarvittavaa aikaa ja kohdentamaan projektiehdotuksista käytävää keskustelua. Apuvälineiden ei ole tarkoitus tehdä päätöksiä päätöksentekijöiden puolesta, vaan ainoastaan tukea niiden tekoa. Tutkimuksen tulokset voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensiksikin havaittiin, että projektiehdotusten arvioiminen ennalta määrättyjen päätöskriteerien suhteen lisäisi päätöksenteon johdonmukaisuutta. Kuitenkin päätöksentekijät epäröivät projektiehdotusten arvioimista numeerisesti. He pelkäävät, että numeerisia arvioita tulkitaan väärin ilman oikeaa kontekstia. Toiseksi todettiin, että kommunikaation lisääminen päätöksentekijöiden ja projektiehdotuksia tekevien tutkijoiden välillä on paras tapa saavuttaa projektiportfolion strategianmukaisuus. Kun päätöksentekijät pystyvät ohjaamaan uusia projektiehdotuksia jo niiden suunnitteluvaiheessa, projektien tavoitteet voidaan määrittää paremmin organisaation strategian mukaisiksi. Kolmanneksi, tutkimuksessa onnistuttiin lisäämään pienellä muutoksella matemaattinen päätöksen-tekoapuväline päätöksentekoprosessin osaksi. Päätöksentekoapuväline luo yhteenvedon päätöksentekijöiden etukäteismielipiteistä kokouksessa käytävän keskustelun pohjaksi. Tämä kohdentaa käytävää keskustelua merkityksellisiin projekteihin ja tehostaa päätöksentekoa.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Jarimo, Toni
Keywords
pjoject portfolio management, projektiportfolion hallinta, optimization, optimointi, multiple criteria, monikriteerisyys, decision analysis, päätösanalyysi
Other note
Citation