Rajoitetusti verovelvollisen välillisistä kiinteistösijoituksista saamien luovutusvoittojen verotus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
78+3
Series
Abstract
Suomen kansallinen lainsäädäntö sekä verosopimukset rajoittavat Suomen mahdollisuuksia verottaa ulkomaisia sijoittajia Suomessa sijaitsevista kiinteistöistä epäsuoran omistusrakenteen kautta saamistaan tuloista, vaikka lähtökohtana EU-oikeudessa on, että lähdevaltiolla on oikeus kantaa veroa rajojensa sisällä sijaitsevista kiinteistöistä saaduista tuloista. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella, miten rajoitetusti verovelvollisten sijoittajien välillisistä kiinteistösijoituksista saamia luovutusvoittoja verotetaan Suomessa. Rajoitetusti verovelvollisen saamaa tuloa voidaan verottaa Suomessa vain silloin, kun tulo on määrätty kansallisessa lainsäädännössä veronalaiseksi ja kun sovellettava verosopimus mahdollistaa tulon verottamisen. Tuloverolain 10 §:ssä on määritelty, mitä tuloja pidetään rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamina ja siten Suomessa veronalaisina. Kansallisen lainsäädännön sekä verosopimusten rajoitteiden takia useissa eri välillisen kiinteistöomistuksen tilanteissa Suomessa sijaitsevasta kiinteistöomaisuudesta rajoitetusti verovelvollisen sijoittajan tai omistusrakenteen saamat tulot ovat jääneet Suomen verotusvallan ulkopuolelle. Rajoitetusti verovelvollisten luovutusvoittojen verotusta arvioitaessa EU-oikeuden rinnastusperiaatteella on merkittävä vaikutus, sillä rajat ylittäviä tilanteita on lähtökohtaisesti kohdeltava verotuksessa samalla tavalla kuin vastaavia kotimaisia tilanteita. Ulkomaisen sijoittajan tai omistusrakenteen verokohtelu perustuu siihen, mihin kotimaiseen yhteisöön tai yhtymään ulkomainen toimija rinnastetaan. Tutkielmassa on tarkasteltu erilaisten välillisten omistusrakenteiden verokohtelua kolmena ryhmänä: osakeyhtiömuotoiset rakenteet, kommandiittiyhtiömuotoiset rakenteet ja erikoissijoitusrahastot. Ulkomaisen toimijan saama tulo voi jäädä myös kokonaan verovapaaksi sillä perusteella, että se rinnastetaan kotimaiseen verovapaaseen toimijaan kuten tuloverolain 20 a §:ssä verovapaaksi säädettyyn erikoissijoitusrahastoon. Maaliskuussa 2023 voimaan tullut tuloverolain 10 §:ään tehty lakimuutos laajentaa Suomen verotusoikeutta välillisten kiinteistösijoitusten luovutusvoittojen verotuksen osalta. Muutettu 10 § ja uusi 10 a § mahdollistavat entistä kattavammin eri välillisten omistusrakenteiden kautta saadun tulon verotuksen. Lakimuutoksen yhteydessä myös Suomen monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tekemä varauma on peruutettu. Varauman peruminen mahdollistaa voimassa olevien verosopimusten muuttamisen yhdellä hyväksymismenettelyllä mahdollistamaan välillisesti omistettujen kiinteistöjen luovutusvoittojen verottamisen kiinteistön sijaintivaltiossa. Varauman peruuttamisen vaikutukset riippuvat kuitenkin useasta eri tekijästä kuten muiden verosopimusten yleissopimukseen tekemistä varaumista, välillisesti omistettujen kiinteistösijoitusten ja luovutusten määrästä sekä sovellettavista verosopimuksista.

The national legislation and tax treaties restrict Finland’s possibility to tax foreign investors’ income gained from indirect property investments where the properties are located in Finland even though according to EU-law the source state is principally entitled to tax the income sourced from property located inside its borders. The purpose of this thesis is to survey how investors with limited tax liability are taxed in Finland for sales profits from their indirect property investments. Income gained by a nonresident can only be taxed in Finland if the income is taxable according to the national legislation, and if the applicable tax treaty does not preclude taxation in the source state. In the section 10 of the Income Tax Act is a list of incomes that are taxable for nonresidents as being sourced to Finland. Because of the limitations in the national tax legislation and the current tax treaties phrasings, the sales profits from immovable property located in Finland received by investors or ownership structures with limited tax liability will in many cases be outside of Finland’s taxing right and therefore not taxed. When evaluating the taxation of a nonresident, comparability analysis has a significant role, since according to EU-legislation cross-border situations must be treated in the same way that corresponding national situations. The tax treatment of a foreign investor or an ownership structure will be determined based on which national entity or legal form the structure is comparable to. In this study different forms of indirect ownership structures and their tax treatment is assessed in three groups: limited liability company structures, limited partnership structures, and special investment funds. The income gained by a foreign investor can also be tax exempt if the investor is comparable to a national taxpayer that is tax exempt based on e.g. the section 20 a of the Income Tax Act concerning special investment funds. The update of the section 10 of the Income Tax Act applied as of 1st of March 2023 broadens Finland’s right to tax sales profits gained from indirect property investments. The updated section 10 and the additional section 10 a enable more comprehensively the taxation gained from different indirect ownership structures. Simultaneously with the update of the Income Tax Act Finland withdraws the reservation made to the article 9 of the Multilateral Instrument. The withdrawal of the reservation enables modifying existing tax treaties with just one notification procedure to allow the taxation of indirect property investments in the source state. The impact of the withdrawal of the reservation however depends on multiple factors such as the reservations made by other participants of the Multilateral Instrument, the amount and the sales volume of the indirect investments, and the tax treaties applied.
Description
Thesis advisor
Viherkenttä, Timo
Keywords
rajoitettu verovelvollisuus, välillinen kiinteistöomistus, TVL 10 §, luovutusvoitto
Other note
Citation