Hahmoton muoto – Hapuileva sanallistaminen taiteen kontekstissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Contemporary Design
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Taiteen kontekstissa kuulemme usein puhuttavan siitä, kuinka taide ei käänny sanoiksi. Taiteilijoiden tulee kuitenkin jatkuvasti sanallistaa taiteellista tekemistään erilaisissa muodoissa ja tilanteissa. Tämä maisterin opinnäyte syventyy tämän ristiriidan äärelle – kuinka taide ja sen sanallistaminen voisivat elää rinnakkain toisiaan tukien? Tutkimus on relevantti taiteen tekijöille ja taiteen sanallistamisen parissa työskenteleville. Tutkimuksen motiivina toimi opinnäytteen tekijän kokema henkilökohtainen hankaavuus sanattoman ja sanallisen, sekä taiteen tekemisen ja sanallistamisen erilaisten maailmojen välillä. Opinnäyte kysyy, että mitä oikeastaan tapahtuu, kun taidetta sanallistaa? Opinnäyte on taiteellista tutkimusta ja se on kirjoitettu taiteilijan perspektiivistä. Sen menetelmiä ovat taiteellinen produktio, autoetnografia, taidekokemukset ja puolistrukturoidut taiteilijahaastattelut. Opinnäyte koostuu taiteellisesta produktiosta, näyttelystä, ja teoreettisesta osasta. Opinnäytteen myötä syntyi ymmärrystä siitä, että taiteen sanallistaminen on moninaista. Sanallistaminen ajoittain kyllä kaventaa tai typistää taidetta, mutta toisinaan sanat myös tukevat, laajentavat ja kerroksellistavat sitä. Sanallistaminen voi toimia taiteen tekemisen välineenä taiteellisen prosessin erilaisissa vaiheissa, ja lisäksi se voi toimia työkaluna pohtiessa taiteen erilaisia sisältöjä ja materiaalisuuksia. Opinnäyte ehdottaa hapuilevaa sanallistamista taiteen sanallistamisen empaattisena ja eettisenä eleenä. Hapuileva sanallistaminen ei paina taidetta sanojen alle, vaan se hapuilee sitä kohti kokeillen erilaisia sanallistamisen muotoja ja sävyjä vuorovaikutuksellisessa suhteessa taiteen kanssa. Tämä mahdollistaa taiteen tekemisen ja sanallistamisen yhteyden toisiaan kasvattaen niiden erilaisista luonteista huolimatta. Opinnäyte esittää myös konkreettisia kysymyksiä taiteen sanallistamisen tueksi, joiden avulla on mahdollista hapuilla kohti taidetta. Kysymykset ovat muotoutuneet tutkimuksen loppuvaiheessa perustuen prosessin aikana kerääntyneeseen ymmärrykseen. Opinnäyte pohtii taiteen sanallistamisen toimintaa. Opinnäyte on hyödyllinen taiteen sanallistamisesta kiinnostuneille, ja se luo ymmärrystä taiteen sanallistamisen mahdollisuuksista sekä sen ongelmallisuuksista.

People often talk about how art does not translate into words. However, artists must constantly verbalize their artistic work in various forms and situations. This master's thesis delves into this contradiction - how could art and its verbalization live side by side, supporting each other? The research is relevant for the makers of art and those who work with the verbalization of art. The research was motivated by the friction the author experienced between the non-verbal and the verbal, as well as the different worlds of making art and verbalizing art. The thesis asks what happens when art is verbalized? The thesis is artistic research and is written from the artist's perspective. Its methods include artistic production, autoethnography, art experiences and semi-structured artist interviews. The thesis consists of an artistic production, an exhibition, and a theoretical part. Through the thesis came an understanding that the verbalization of art is multifaceted. Verbalization sometimes narrows or truncates art, but sometimes words also support, expand and layer it. Verbalization can serve as a tool in making art in different stages of the artistic process, and it can also serve as a tool when considering different contents and materialities of art. The thesis proposes tentative verbalization as an empathetic and ethical gesture of art verbalization. Tentative verbalization does not force art under words, but rather reaches towards it, experimenting with different forms and tones in an interactive relationship with art. This enables the connection of art making and verbalization, and them to grow from each other despite their different natures. The thesis also asks concrete questions to support the verbalization of art. The questions have been formulated in the final phase of the research based on the understanding accumulated during the process. The thesis reflects on the function of verbalizing art, and it is useful for those interested in the verbalization of art. It creates understanding of both: the possibilities and the problematics of verbalizing art.
Description
Supervisor
Mäkelä, Maarit
Thesis advisor
Falin, Priska
Mononen, Sini
Keywords
hapuileva sanallistaminen, taiteen sanallistaminen, sanaton, sanallistaminen, taiteellinen tutkimus, autoetnografia, puolistrukturoitu haastattelu
Other note
Citation