Luft

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Salonen
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
158 + 2
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäyte Luft keskittyi tutkimaan pelkistyksen merkityksiä huonekalun suunnitteluprosessissa, laadukkuudessa ja käytettävyydessä sekä rajanvetoa minimalistisen veistotaiteen ja muotoilun välillä. Opinnäyte koostuu taiteellisesta osiosta – Luft-hyllysarjasta – ja kirjallisesta osiosta. Opinnäytteen tavoitteena oli löytää ratkaisu siihen, millainen kehys säilyttäisi pieniä kirjamääriä tai muita kullekin tärkeitä esineitä parhaiten koko ihmisen elämän ajan. Tutkielma käsitteli pelkistetyn kalusteen omaa olemusta – tai pikemminkin sen tarkoituksellista olemattomuutta. Millainen on suunnittelijan rooli, kun tavoitteena on muodon minimalistisuus? Miten eri käyttäjät muuttavat esineen ulkoasua valinnoillaan? Kuinka erilaisena esine voi näyttäytyä eri olosuhteissa, ja milloin se oikein on valmis? Tutkielma rakentui seuraavien osa-alueiden mukaisesti. Alussa työ tarkasteli hyllysarjan lähtökohtia, suunnittelun rajauksia ja suunnitteluprosessia aina ensimmäisestä prototyypistä valmiiksi, tuotannossa olevaksi kalusteeksi sekä pohti sen yleistä vastaanottoa. Seuraava luku esitteli pelkistetyn suunnittelun erityispiirteitä ja vaikutuksia sekä tutki minimalistisen muotoilun ja 1960-luvun minimalistisen veistotaiteen eroja muun muassa esseeanalyysin keinoin. Lisäksi luku kävi läpi niukkuuden estetiikan taustoja suomalaisessa sisustusarkkitehtuurissa pohtien, mihin Luft-hylly asettuu modernismin jatkumossa ja mikä on muotoilijan tehtävä pelkistetyssä suunnittelussa. Seuraavassa luvussa painopiste siirtyi valmiin kalusteen käyttäjään ja pelkistyksen vaikutuksiin huonekalun käytettävyyteen. Ensiksi teksti käsitteli kalustetta käyttäjän itseilmaisun välineenä ja toiseksi kalusteen käyttöä ajassa. Testiryhmää osallistaen toteutettu vertaileva valokuvasarja toimi näiden visualisointina. Kolmas näkökulma esitteli kalusteen käyttöä tilassa ja mittasuhteiden yhteyttä käytön monipuolisuuteen. Sisustusarkkitehdin fiktiiviseen testitilaan luoma mallinnussarja demonstroi tilallista käyttöä. Viimeinen luku tutki hyllyn mahdollisia jatkokehitystarpeita nykypäivän näkökulmasta ja kävi läpi kriittisesti tarkastellen alkuperäisen suunnitteluprosessin keskeisimmät valintatilanteet. Lopuksi tutkielma esitteli tarkastelun pohjalta syntyneet, pelkistyksen ideologiaa jatkavat luonnokset Luft-hyllyn jatkoversioiksi. Opinnäytteen tuloksena syntyi havainto pelkistyksestä yhtenä kalusteen käytettävyyttä moniulotteisesti lisäävänä suunnittelumetodina. Minimalistinen kaluste kukoistaa suhteessa sisältöönsä, käyttäjäänsä, aikaperspektiiviin ja ympäröivään tilaan. Niin kuin minimalistinen veistoskin, se aktivoi tilaa ja luo kiinnostavia jännitteitä sekä viittauksia ympärilleen. Hyvin suunnitellun pelkistetyn tuotteen avulla voidaan tukea käyttäjän tarpeita läpi eri elämänvaiheiden.

Master of Art thesis Luft focused on the effects of reduction and simplifying on furniture design process, quality and usability, and questioned the differences between minimal sculpture and design. The thesis consists of a production part – Luft shelf series – and a written part. The aim of the thesis work was to find the best way to store and preserve small amounts of books and other important objects throughout a lifetime. The study examined the essence of minimal furniture – or rather their intentional non-existence. What is the role of a designer, when the goal is an uttermost reduction of shape? How different users and their choices change an object’s appearance? How furniture reacts to different surroundings and conditions? And can we define when an object is ready and complete, as it’s meant to be? The thesis work was structured according to the following sections. The first chapter introduced the starting points, design restrictions, the design process from first prototype to finished object in production and looked at its overall reception. Next chapter went through the special features and effects of minimal design, and studied the dividing line between 1960’s American minimal art and minimal design through essay analysis among other methods. The text also covered the background of reduced aesthetics in the Finnish design culture and studied the placement of Luft shelfs in this continuum of modernism. Next the focus shifted to the user of the furniture and the impacts of minimal design on the usability of the object. First point of view was furniture as a way of self-expression and second the use of furniture in time perspective. The concepts were visualized with a comparative photograph series using a selected test group. The third aspect was the use of furniture in space and the connection of the right proportions to the versatility of use. As a practical demonstration of the idea, an interior architect realized a series of 3d-renderings of the new ways of using Luft shelves in a space. Last chapter studied the further development possibilities of the shelves from today’s perspective, and evaluated the initial design process choices with a critical eye. Finally, the new versions following minimalistic ideals were introduced. As a result of the thesis came the understanding of reduction as a design method that actively affects on an object’s versatility. Minimal furniture thrives in relation to its content, its user, time perspective and surrounding space. Much like a minimal sculpture, it activates and creates interesting tensions to the space around it. With well-designed minimal furniture a designer can support the user’s needs throughout the various stages of life.
Description
Supervisor
Järvisalo, Jouko
Thesis advisor
Salli, Timo
Keywords
kirjahylly, hylly, muotoilu, minimalismi, pelkistys, käyttäjä
Other note
Citation