Strategic demand management in diagnostic electroneuromyography testing: Analysis of factors influencing effectiveness of tests

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Strateginen johtaminen ja kasvuyrittäjyys
Mcode
TU-91
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
109+14
Series
Abstract
The purpose of this study is to explore effectiveness of diagnostic tests and demand management strategies to increase this effectiveness. The study focuses on significance of electroneuromyography (ENMG) tests and explores the factors affecting the significance of ENMG tests, which affect the strategy to be selected. The assumption in this study is that a diagnostic test is insignificant if that test does not affect patient diagnosing, treatment plan decision-making, or provide any additional value to referring physician. The case company is a Finnish public utility, HUS Medical Imaging Center, providing diagnostic tests to the largest hospital districts in Finland; Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS). The literature review focuses on effectiveness of healthcare services. Within healthcare, effectiveness is traditionally defined through patient outcome, and we further review prior stud-ies’ definitions of effectiveness among diagnostic testing, specifically. Since the purpose of the focal organization is to reduce the number of insignificant tests with demand management strategies, the literature review also focuses on defining insignificant tests and explores demand management strategies. The empirical part of this study uses case study approach and survey research methodologies. We explore local opinions and factors contributing the studied phenomenon with the case study method, and employ the survey research method for data gathering. Surveys were conducted to two groups of physicians: neurophysiologists and referring physicians. In addition, three interviews were conducted to experts in the field to gather support for the findings of this study. Furthermore, performance data concerning clinical neurophysiology laboratories were gathered from years 2011-2014. Survey results and performance data were statistically tested with chi-square tests, ordinal logistic regression model and Student’s t-test. The results suggest that roughly 11% of the ENMG tests conducted in HUS clinical neuro-physiology (CN) laboratory in Meilahti are insignificant. Interestingly, referring units differ in significance, as primary care and physiatry outpatient clinics request less significant ENMG tests than other secondary care outpatient clinics. Furthermore, the findings of this study sup-port the earlier results that referral queries contribute to the value of diagnostic tests. There-fore, we suggest that units providing diagnostic test services highlight the importance of clear referral queries, educate referring physicians, and use different demand management strategies for different referring quarters. Finally, further actions are suggested for improving the effectiveness of ENMG testing and employing demand management strategies.

Tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää diagnostisten testien vaikuttavuutta, ja millä kysynnän hallinnan strategioilla vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Tämä tutkimus keskittyy selvittämään elektroneuromyografiatutkimusten (ENMG) merkitsevyyttä, mikä lopulta vaikuttaa kysynnän hallinnan strategian valintaan. Oletuksena työssä on, että diagnostinen tutkimus on merkityksetön, jos se ei vaikuta potilaan diagnosointiin, hoitopäätöksen tekoon, tai ei tuo lisä-arvoa lähettävälle lääkärille. Kohdeyritys on suomalainen HUS Kuvantamisen liikelaitos, joka tuottaa kuvantamisen palveluita Suomen suurimmalle sairaanhoitopiirille: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille. Kirjallisuuskatsaus keskittyy terveydenhuollon vaikuttavuutta tutkivaan kirjallisuuteen. Terveydenhuollon vaikuttavuutta tarkastellaan usein potilaan hoitotuloksen kautta, ja tämä tutkimus kartoittaa, miten vaikuttavuutta mitataan diagnostisten testien osalta. Muutama aiempi tutkimus on esittänyt mittareita tähän tarkoitukseen. Koska tutkimuksen tarkoituksena on vähentää merkityksettömien tutkimusten määrää kysynnän hallinnan strategioiden avulla, tarkastellaan kirjallisuuskatsauksessa tarkemmin sekä merkityksettömän diagnostisen tutkimuksen määritelmää ja erilaisia kysynnän hallinnan strategioita. Metodeina käytämme case- ja kyselytutkimusmenetelmiä. Case-tutkimusmenetelmillä tutkitaan paikallisia mielipiteitä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkittuun ilmiöön. Mittaustiedon kerääminen suoritettiin kyselytutkimuksilla. Kyselyt suoritettiin sekä lähettäville lääkäreille että neurofysiologeille. Lisäksi suoritettiin kolme haastattelua alan asiantuntijoille löydösten tueksi. HUS:n kliinisen neurofysiologian (KNF) yksiköistä kerättiin suoritetietoja vuosilta 2011–2014. Data analysoitiin tilastollisin menetelmin khiin neliötesteillä, ordinaalisella regressio-mallilla ja Studentin t-testillä. Tuloksemme osoittavat, että noin 11 % HUS:n KNF-laboratoriossa Meilahdessa suoritetuista ENMG-tutkimuksista on merkityksettömiä. Tutkimuksen mukaan lähettävä taho vaikuttaa tutkimuksen merkitsevyyteen: perusterveydenhuolto ja fysiatrian poliklinikka tilaavat merkityksettömämpiä ENMG-tutkimuksia kuin muut erikoissairaanhoidon poliklinikat. Lisäksi tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia koskien lähetteen kysymyksenasettelun tärkeyttä merkitsevyyden kannalta. Tämän vuoksi suosittelemme, että diagnostisia testejä tuottavat yksiköt korostaisivat selkeän lähetteen merkitystä, järjestäisivät koulutusta lähettäville tahoille, sekä käyttäisivät eri kysynnänhallintakeinoja eri lähettäville tahoille. Lopuksi ehdotamme muita toimia, joilla voidaan nostaa ENMG-testien merkitsevyyttä sekä ottaa käyttöön kysynnän hallinnan strategioita.
Description
Supervisor
Schmidt, Jens
Thesis advisor
Peltokorpi, Antti
Kirveskari, Erika
Keywords
electroneuromyography, effectiveness, demand management strategy, diagnostic testing, healthcare, significance
Other note
Citation