Magnesium hydroxide assisted peroxide bleaching of softwood thermomechanical pulp

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
96 s. + liitt. 23
Series
Abstract
Tässä työssä tutkittiin magnesiumhydroksidin käyttöä natriumhydroksidin sijaan TMP-massan peroksidivalkaisussa ja selvitettiin tuottaako magnesiumhydroksidi ominaisuuksiltaan ja käyttöarvoltaan samantapaisen massan kuin natriumhydroksidi, sekä vähentyvätkö tällöin orgaaniset päästöt vesifaasiin (valkaisun jälkeisenä COD-tasona mitattuna). Kirjallisuusosassa käsiteltiin peroksidinvalkaisuun vaikuttavia tekijöitä sekä magnesiumhydroksidin ominaisuuksia ja vaikutuksia valkaisutulokseen. Riippuen massatyypistä ja kemikaaliannoksista voidaan magnesiumhydroksidilla saavuttaa lähes sama vaaleustaso kuin konventionaalisessa peroksidivalkaisussa. Lisäksi valkaisun alhaisemmasta pH-tasosta johtuen valkaisun aikana puusta liuenneen aineksen määrä on pienempi. Kokeellinen osuus koostui laboratoriokokeista sekä tehdasmittakaavaisesta koeajosta. Laboratoriokokeissa vertailtiin kahden eri magnesiumhydroksidituotteen sekä natriumhydroksidin vaikutuksia massan vaaleuden nousuun sekä suodoksen ominaisuuksiin (pH, jäännösperoksidi, konduktiviteetti, turbiditeetti, kationinen tarve, COD). Laboratoriokokeiden perusteella magnesiumhydroksidilla saavutetaan lähes sama vaaleus kuin natriumhydroksidilla ja huomattavasti alhaisemmat COD;n, kationisen tarpeen, turbiditeetin ja konduktiviteetin tasot. Tehdasmittakaavaisessa koeajossa selvitettiin magnesiumhydroksidin potentiaalia päällystämättömän aikakausilehtipaperin valmistuksessa. Koeajossa natriumhydroksidi korvattiin asteittain magnesiumhydroksidilla 20 %:a 100 %:n neljässä viikossa. Kaikki koeajolle asetetut tavoitteet saavutettiin; suurimpina hyötyinä nähtiin massan tavoitevaaleuden saavuttaminen, huomattava märän pään kationisen tarpeen ja konduktiviteetin lasku, n. 30 % COD:n lasku valkaisusta sekä n. 10 % alhaisempi koneveto. Tulokset viittaavat siihen että magnesiumhydroksidin käyttö valkaisussa puhdistaa märän pään systeemiä vähentäen liuenneiden ja kolloidaalisten häiriöaineiden määrää. Koeajon tulosten perusteella paperikonelinjalla jatketaan magnesiumhydroksidin käyttöä peroksidivalkaisussa. Käyttöönoton jälkeen yli 100 000 tonnia SC-paperia on tuotettu hyväksyttävällä laatutasolla ja tuotantotehokkuudella.
Description
Supervisor
Paulapuro, Hannu
Thesis advisor
Fabritius, Lars
Keywords
magnesium hydroxide, magnesiumhydroksidi, peroxide, peroksidi, bleaching, valkaisu, TMP, COD
Other note
Citation