Häiriökäyttäytyminen myymäläympäristössä - kuluttajien narratiiveja häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen ja turvattomien asiointipaikkojen kokemisesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
110
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet: Häiriökäyttäytyminen on suomalaisessa myymäläympäristössä hyvin yleinen ja kiu-sallinen ilmiö, jonka vaikutuksia asiakkaiden kokemuksiin ja asiointikäyttäytymiseen ei ole aikaisemmin syvennytty akateemisessa maailmassa. Tämä tutkielma pyrkii selvittämään merkityksiä, joita kuluttajat antavat myymäläympäristössä esiintyvälle häiriökäyttäytymiselle. Sen kokonaisvaltainen tavoite on ymmärtää, miten häiriökäyt-täytyminen vaikuttaa kuluttajan kokemukseen myymäläympäristöstä ja sen turvalli-suudesta, ja sitä kautta kuluttajan omaan käyttäytymiseen. Aineisto ja tutkimusmenetelmä: Tutkimusilmiöitä lähestyttiin narratiivisella viitekehyksellä, joka keskittyy kerronnan kautta annettuihin merkityksiin. Empiiristä tutkimusta varten järjestettiin kuusi ryhmä-keskustelutilaisuutta, joissa osallistujat keskustelivat häiriökäyttäytymiseen ja myy-mäläympäristön turvattomuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja näkemyksistään. Kerä-tystä keskusteluaineistosta muodostettiin kollektiivisia merkityksiä välittäviä kompo-siittinarratiiveja. Tulokset ja johtopäätökset: Aineistosta luotiin viisi laajaa narratiivikokonaisuutta, jotka käsittelevät suomalaisen kuluttajaidentiteetin muotoutumista, häiriökäyttäytymistä, asiointipaikkojen kokemista turvattomana, välttämistä kuluttajien reagoivana toimintana sekä myymäläympäristön hallintaa häiriökäyttäytymisen ja turvattomuuden vähentämisen keinona. Kuluttajien diskursseista tunnistettiin kolme suhtautumiseltaan ja toimintatavoiltaan erilaista ku-luttajatyyppiä: itsevarma, ymmärtävä sekä varovainen kuluttaja. Todettiin, että omak-sutulla kulttuurilla ja totutulla elinympäristöllä on suuri merkitys sille, millaisia arvoja ja odotuksia ihmiset liittävät arkiasiointiin, ja sitä kautta siihen, miten he kokevat häiriö-käyttäytymisen sekä myymäläympäristön turvallisuuden ja turvattomuuden. Myymä-läympäristön hallintaan liittyvien tekijöiden, kuten turvallisuusjärjestelyiden, todettiin voivan parantaa asiointipaikkojen turvallisuusmielikuvaa.
Description
Keywords
consumer behaviour, kuluttajakäyttäytyminen, control, valvonta, experience, kokemus, marketing, markkinointi, narrative, tarina, security, turvallisuus, shops, myymälät
Other note
Citation