Internationalization of Small Software Product Firms: The Effect of Resource Scarcity

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Ohjelmistoliiketoiminta
Mcode
T-128
Degree programme
Language
en
Pages
(9) + 91 s. + liitt. 2
Series
Abstract
Ohjelmistotuoteliiketoiminta on tärkeä osa Suomen kansantaloutta. Kotimarkkinan pienuuden ja ohjelmistotuoteliiketoiminnan luonteen vuoksi kansainvälistyminen muodostaa olennaisen kasvumahdollisuuden pienille ohjelmistotuoteyrityksille. Kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole helppoa, varsinkaan silloin kun resurssit ovat rajallisia. Kansainvälistymistä on tutkittu paljon ja kirjallisuudessa on laajalti huomioitu resurssivaje, josta pienet yritykset kärsivät. Myös ohjelmistotuoteyritykset ja pienet yritykset ovat olleet lukuisten tutkimusten kohteena. Edellä mainittujen tutkimusalojen risteyskohdassa on kuitenkin ollut tarve lisätutkimukselle. Tämä tutkimus käsittelee resurssien niukkuuden vaikutusta pienten ohjelmistotuoteyritysten kansainvälistymiseen. Toinen pääkysymys koskee sitä, miten nämä yritykset voisivat kansainvälistyä menestyksekkäästi rajallisilla resursseilla. Vastauksia on haettu kirjallisuuskatsauksen ja neljän tapaustutkimuksen avulla. Empiirinen aineisto kerättiin pääasiassa haastatteluilla. Siihen pohjautuen muodostettiin yhdeksän tutkimuskysymyksiin vastauksia antavaa propositiota. Resurssien niukkuus saa pienet yritykset kansainvälistymään varovaisesti. Lisäksi, se rajaa realistisia strategiavaihtoehtoja. Merkittävin löydös liittyen kansainvälistymismenestykseen oli se, että hyödynnettävän liiketoimintamahdollisuuden ominaisuudet ovat merkittävin kansainvälistymismenestystä selittävä tekijä. Tutkimuksessa huomattiin myös mm. tiukan kulujenhallinnan tärkeys sekä se, että yhteisyrityksen käyttäminen näytti tuottavan heikompia tuloksia kuin muut toimintamuodot. Tulokset toivottavasti auttavat pieniä ohjelmistotuoteyrityksiä kansainvälistymään menestyksekkäästi rajallisilla resursseilla. Myös uusia tutkimusmahdollisuuksia tunnistettiin: tulosten ja niiden yleistettävyyden varmennus laajemmalla aineistolla on yksi näistä.
Description
Supervisor
Kontio, Jyrki
Thesis advisor
Mäkelä, Markus
Keywords
internationalization, kansainvälistyminen, small firms, pienyritys, software product firms, ohjelmistotuoteyritys, resource scarcity, rajalliset resurssit, limited resources, niukat resurssit
Other note
Citation