Työkalu verkkotason konfigurointiin ja auditointiin matkapuhelinrunkoverkoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 55
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena on toteuttaa prototyyppi, jolla voi hallita ja valvoa runkoverkon verkkoelementtejä IP-tasolla. Prototyyppiä tarvitaan uudentyyppisen ohjelmiston soveltuvuuden arviointiin, josta saatua tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää kokoversion toteutuksen yhteydessä. Prototyyppi kehitettiin vesiputousmallin avulla, joka todettiin sopivaksi pienimuotoisen ohjelmiston kehitykseen. Prototyyppi perustuu taulukkolaskentaohjelmista tuttuun käyttöliittymään, jonka arvioitiin sopivan hyvin verkon struktuurin kuvaamiseen. Ohjelmointikieleksi valittiin Java, koska sen avulla voitiin taata alustariippumattomuus. Prototyypin kehitys onnistui hyvin, sillä prototyypillä on mahdollista auditoida verkkoja sekä tehdä suhteellisen yksinkertaisia konfigurointeja. Prototyyppi todettiin yhdeksi vaihtoehdoksi toteuttaa työkalu verkkotason hallinnointiin ja valvontaan. Lisäksi työkalun kokoversiolla arvioitiin olevan mahdollista yksinkertaistaa ja nopeuttaa verkkojen hallintaa. Työkalun kehityksen aikana ei löydetty teknisiä esteitä sen jatkokehitykselle. Kokoversion toteutuksen yhteydessä kannattaa hyödyntää tässä työssä esitettyjä suosituksia. On esimerkiksi suositeltavaa tutkia, pitääkö työkalun käyttöliittymään tehdä muutoksia.

The purpose of this thesis is to implement a prototype for the configuration and auditing of network elements in the mobile core network. The focus of the prototype is on the IP level. The prototype is needed in order to evaluate the feasibility of this new type of tool. The feedback from the prototype evaluation provides input for the full-scale implementation of the network level configuration and auditing tool. The Waterfall model was used to steer the prototype development, because the model was considered suitable for small-scale software development projects. The user interface of the prototype is based on the spreadsheet design, which was considered suitable for displaying network structures. Finally, Java was chosen as the programming language because of its platform independence. The prototype development was a success, because the prototype is capable of performing network level auditing and relatively simple configurations. The prototype was considered as a possible choice for a network level configuration and auditing tool. In addition, it was thought that the full-scale version of the tool could simplify and speed up network management tasks. From a technical perspective, no problems were found during the prototype development that would prevent the full-scale implementation of the tool. This thesis provides some suggestions for the full-scale development. For example, it is recommended to analyze whether the user interface of the tool should be renewed.
Description
Supervisor
Kilkki, Kalevi
Thesis advisor
Malinen, Jukka
Keywords
network management, core network, waterfall model, user interface, IP, verkonhallinta, runkoverkko, vesiputousmalli, käyttöliittymä, IP
Other note
Citation