Publication and distribution of the digital teaching material

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 74 s. + liitt. 9
Series
Abstract
Digitaalisten jakelukanavien kehitys on luonut edellytykset myös oppimateriaalin sähköiselle julkaisemiselle ja jakelulle. Tämän työn tavoitteena oli selvittää tuotanto- ja jakelumenetelmiä digitaaliselle oppimateriaalille. Aluksi tarkasteltiin yleisellä tasolla digitaalisia oppimateriaaleja, niiden ominaispiirteitä sekä kehitystarpeita. Kirjallisuuden perusteella selvitettiin myös yleisesti digitaalisen materiaalin esittämistä WWW:ssä, mm. dokumenttien rakenteellisia esitysmuotoja. Lyhyt katsaus luotiin myös tekijänoikeudellisiin näkökohtiin sekä tietoturvaan. Tuotantomenetelmien kartoitus tapahtui tutustumalla perinteiseen kirjanvalmistusprosessiin Koulu-Otavalla sekä digitaalisen materiaalin tuotantoon eräissä uusmediayrityksissä. Tuotantoprosessin osalta kartoitettiin käytettäviä ohjelmistoja, standardeja sekä tiedostomuotoja. Prosesseja pyrittiin myös vertaamaan ja löytämään yhtymäkohtia perinteisen kirjanvalmistuksen ja digitaalisen materiaalin tuotannon välille. Toisena tavoitteena oli arvioida välityskanavan kapasiteetti kustantajalta asiakkaalle. Tavoitteena oli kartoittaa Suomen tietoverkon, kuntien paikallisverkkojen ja koulujen laitekannan nykytilanne. Espoon ja Helsingin osalta suoritettiin yksityiskohtaisempi tarkastelu. Kirjallisuuden perusteella selvitettiin WWW:n lisäksi myös muiden digitaalisten jakelukanavien ominaispiirteitä. Koulujen tietoverkkoyhteyksien kehittämiseksi on tehty kansallisia linjauksia. Käytännössä alueellinen vaihtelu on kuitenkin suurta. Alueen sisäinen verkko on monin paikoin riittävä vaativampiinkin sovelluksiin, mutta yhteys verkosta muualle (Internet) on hidas.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Nousiainen, Ilkka
Keywords
teaching material, oppimateriaali, publication, julkaiseminen, distribution, jakelu, multimedia, multimedia
Other note
Citation