Service portfolio management for low-carbon land use services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-06-10
Department
Major/Subject
International Design Business Management
Mcode
Degree programme
Master’s Degree Programme in International Design Business Management (IDBM)
Language
en
Pages
93
Series
Abstract
Land use is one of the greatest environmental challenges of today, creating an increasing demand for services that aid low-carbon approaches in the land use industry. While exten- sive research exists on designing, developing, and operating individual services, there re- mains a gap in understanding the management and development of service portfolios, par- ticularly within low-carbon land use. This research addresses said gap by exploring the ap- plication of service portfolio management to low-carbon land use services. Specifically, the thesis proposes a framework for managing and developing these services through categorisation and analysis methods. Drawing from existing portfolio management approaches and a case study of a land-use planning service provider, the framework offers a description of a generalised portfolio management process including recommendations for categorisation and analysis criteria for low-carbon land use services, as well as suggestions for future research. Academically, the framework extends conceptualisations of portfolio management in service management and development, while practically, it offers or- ganisations a structured approach to managing emerging low-carbon land use service port- folios.

Maankäyttö on yksi tämän päivän keskeisistä haasteista ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, luoden kasvavaa kysyntää vähähiilisen maankäytön suunnittelua tukeville palveluille. Vaikka laajaa tutkimusta on tehty yksittäisten palveluiden suunnittelun, kehittämisen ja käytön osalta, palvelukokonaisuuksien hallinnan ja kehittämisen ymmärryksessä on edelleen aukko, erityisesti vähähiilisen maankäytön osalta. Tässä työssä pyritään paikkaamaan kyseistä aukkoa tutkimalla palveluportfoliohallinnan soveltamista vähähiilisen maankäytön palveluihin. Työssä esitellään viitekehys vähähiilisen maankäytön palveluiden hallintaan ja kehittämiseen. Hyödyntämällä olemassa olevia portfoliohallinnan lähestymistapoja ja vähähiilisen maankäytön alalla toimivassa yrityksessä suoritettua tapaustutkimusta, viitekehyksessä ehdotetaan portfoliohallintaprosessia, joka sisältää muun muassa luokittelu- ja analyysikriteerejä vähähiilisen maankäytön palveluille, sekä ehdotuksia tulevaa tutkimusta varten. Akateemisesta näkökulmasta viitekehys laajentaa portfoliohallinnan ymmärrystä palveluiden hallinnassa ja kehityksessä, kun taas käytännössä se tarjoaa organisaatioille jäsennellyn lähestymistavan vähähiilisen maankäytön palveluportfolioiden hallintaan.
Description
Supervisor
Eräranta, Susa
Thesis advisor
Staffans, Aija
Puurunen, Eero
Keywords
land use, land use service, low-carbon land use, service portfolio management
Other note
Citation