Kaikki kääntyy lopulta hyväksi - Dokumenttielokuvan luominen Jungilaisen aktiivisen imaginaation avulla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
38+2
Series
Abstract
Pro gradu -tutkielman tehtävänä on tarkastella aktiivista imaginaatiota osana dokumenttielokuvan ohjaus- ja tekoprosessia. Aktiivinen imaginaatio on analyyttisen psykologian termi, jolla kuvataan meditatiivista tilaa ja psyyken kykyä muuntua silloin, kun henkilön ego ja tiedostamaton käyvät dialogia keskenään. Aktiivinen imaginaatio luo yhteyden psyyken tietoisten ja tiedostamattomien osien välille. Se tähtää polaaristen asenteiden muutokseen psyykessä, tuomalla esiin uuden kolmannen asenteen. Tämä johtaa kohti tasapainoisempaa psykologista tilaa ja elämänkatsomusta. Aihetta tutkitaan tapaustutkimuksena Iivo Korhosen ohjaaman ’Aamu on tullut, mutta silti on yö’ (2022) -dokumenttielokuvan tekoprosessin kautta. Aktiivista imaginaatiota käytettiin elokuvassa kuullun haastattelun tekemiseen. Dokumentin päähenkilö toteutti ohjaajan avustuksella aktiivista imaginaatiota, joka äänitettiin ja jonka pohjalle rakennettiin dokumentaarinen lyhytelokuva. Opinnäytetyö analysoi ja purkaa elokuvanteon prosessia tämän tekniikan avulla ja reflektoi sen vaikutuksia sekä ohjaajassa että päähenkilössä. Keskeiset havainnot tutkielmani pohjalta ovat, että aktiivista imaginaatiota on mahdollista hyödyntää myös dokumenttielokuvassa. Jos päähenkilö haastattelee itseään sen avulla, se toimii eheyttävänä kokemuksellisena keinona. Eheyttävä prosessi lisää luottamusta ohjaajaan ja toisaalta edistää päähenkilön hyvinvointia. Tämän lisäksi se saattaa tuoda esiin poikkeuksellista emotionaalista materiaalia, joka muuten jäisi pimentoon. Tästä syystä aktiivisen imaginaation käyttöä tulisi tutkia taideterapeuttisessa työskentelyssä laajemmin.

This master’s thesis is about active imagination as a tool for creating and directing a documentary film. Active imagination is a term from analytic psychology, which describes a meditative state and the psyche’s capacity to transform, when the ego and the unconscious participate in a dialogue with each other. Active imagination is used to build a bridge of communication between the ego and the unconscious. It aims to transform polar attitudes, bringing forth a new attitude, the third. This often leads away from cognitive dissonance, towards a new, more balanced outlook on life, and balance in the psyche. This process is studied as a case study, by analyzing the filmmaking process of ‘Morning has broken, but still it is night’ (2022), a short documentary film directed by Iivo Korhonen. Active imagination was used in the interview process and in the making of the film. With the aid of the director, the documentary subject participated in an active imagination dialogue, which was recorded to audio, and became the basis for the voiceover and narrative of the short film. Thesis analyzes the filmmaking process with this technique and reflects the psychological impact on the documentary subject and the director. The most important findings in my thesis are, that it is possible to use active imagination also as a tool for documentary filmmaking. If the documentary subject interviews themselves with the methods of active imagination, it can become a tool for psychological healing for the documentary subject. This kind of healing process builds trust towards the director and promotes the well-being of the documentary subject. It often can bring out exceptional emotional material, which couldn’t be acquired otherwise. Therefore, the use of active imagination in art therapy context should be studied further.
Description
Supervisor
Koskinen, Pietari
Thesis advisor
Halme, Liisa
Keywords
elokuva, elokuvaohjaus, dokumenttielokuva, dokumentti, analyyttinen psykologia, Carl Gustav Jung, aktiivinen imaginaatio
Other note
Citation